windows

 

Наручилац

Основна школа „17. октобар“

 

Адреса

Теслина 1

 

Место

35000 Јагодина

 

Број одлуке

29/1

 

Датум

10.01.2018. године

 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „17. октобар“ доноси

 

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

 

         ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзија ученика, редни број ЈН 01/18, ознака из ОРН 63516000 – Услуга организације путовања.

 

Партија 1

Екскурзија ученика првог разреда, процењене вредности 300.000,00 динара

Партија 2

Екскурзија ученика другог разреда, процењене вредности 300.000,00 динара

Партија 3

Екскурзија ученика трећег разреда, процењене вредности 300.000,00 динара

Партија 4

Екскурзија ученика четвртог разреда, процењене вредности 330.000,00 динара

Партија 5

Екскурзија ученика петог разреда, процењене вредности 700.000,00 динара

Партија 6

Екскурзија ученика шестог разреда, процењене вредности 1.000.000,00 динара

Партија 7

Екскурзија ученика седмог разреда, процењене вредности 1.000.000,00 динара

Партија 8

Екскурзија ученика осмог разреда, процењене вредности 800.000,00 динара

 

  1. Врста предмета јавне набавке:

 

 

Услуге

x

 

  1. Подаци о јавној набавци:

 

Предмет јавне набавке

Екскурзија ученика

Процењена вредност јавне набавке

 

4.730.000,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Средства за ову јавну набавку обезбеђена су у финансијском плану наручиоца из средстава родитеља, на конту 423911.

 

  1. Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

 

 

Припрема конкурсне документације

 

У року од 30 дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за јавну набавку.

Достава Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

У року од два дана од завршетка рада на припреми Конкурсне документације.

 

Рок за подношење и отварање понуда

Понуде се подносе у законском року од најмање 8 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки односно на интернет страници Наручиоца. Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца у дану истека рока за подношење понуда.

Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета у року од 10 дана од дана у коме се врши отварање понуда.

 

Рок за закључење оквирног споразума

Оквирни споразум ће бити закључен у року од 8 дана од стицања услова предвиђених Законом.

 

  1. Предмет јавне набавке обликован је у више партија:
       
 

x

 

 

 

 

 

               Да                                               Не

 

 

Одговорно лице

 

Биљана Милановић