windows

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „17. ОКТОБАР“, Теслина 1, 35000 Јагодина

http://os17oktobar.rs/

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 02/18


У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 02/18, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија ученика, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „17. октобар“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачем:

 

  1. „ATLANTIC TRAVEL & SERVICE“ Д.О.О. са седиштем у Јагодини, улица Краља Петра Првог 3, локал 7, Матични број: 07837852, ПИБ: 101157969, за све партије.

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 29.11.2018. године.

Оквирни споразуми закључени су дана 11.12.2018. године.

Период трајања оквирних споразума је једна година.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 02/18