windows

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/20

 

Конкурсна документација

Конкурсна документација WORD документ за преузимање

Конкурсна документација

Конкурсна документација PDF документ за преузимање