На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника o календару образовноваспитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

Члан 1.
У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21 и 17/21) у члану 3. став 4. мења се и гласи: „Друго полугодиште завршава се у петак, 10. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 24. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.”

Члан 2.
У члану 6. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Сретењски распуст почиње у понедељак, 14. фебруара 2022. године, а завршава се у петак, 18. фебруара 2022. године.”

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Досадашњи став 5. који је постаје став 6. мења се и гласи: „За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 27. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.”

Члан 3.
У члану 10. став 3. реч: „понедељак” замењује се речју: „уторак”.

Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи: „Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у понедељак, 27. јуна 2022. године, у уторак, 28. јуна 2022. године и у среду, 29. јуна 2022. године.”

Члан 5.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21 и 17/21), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-11/2022-07

У Београду, 8. фебруара 2022. године

Први потпредседник Владе и министар,
Бранко Ружић, с.р.