КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/20

Преузимање конкурсне документације