О настави на даљину из угла родитеља и наставника

Анкетирали смо родитеље и наставнике са циљем да сазнамо њихове мишљење о настави на даљину .

Настојали смо да сазнамо:

 • на које тешкоће наилазе родитељи а на које наставници у току наставе на даљину;
 • на који начин се настава на даљину реализује;
 • какав је однос ученика према оваквој врсти наставе;
 • колико су родитељи задовољни начином на који се настава на даљину реализује у нашој школи;
 • колико је оптерећење ученика по мишљењу родитеља и наставника;
 • колико су наставници оспособљни за реализацију оваквог начина наставе.

 

Акетирање је било анонимно и реализовано је помоћу гоогле упитника.

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РОДИТЕЉА

 1. Сналажење у настави на даљину

 1. Начин реализације наставе на даљину

 1. Однос ученика према настави на даљину по мишљењу родитеља

 

 1. Задовољство родитеља наставом на даљину

 1. Проблеми на који наилазе родитељи у току праћења наставе на даљину

 

 1. Оптерећеност ученика наставом на даљину

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ НАСТАВНИКА

 

 1. Број ученика који прате наставу на даљину

2. Однос ученика према настави на даљину по мишљењу наставника

 

 1. Начин реализације наставе на даљину

   4. Сналажење у настави на даљину

   5. Проблеми на који наилазе родитељи у току праћења наставе на даљину

   6. Стручност наставника за реализацију наставе на даљину

   7. Мишљење наставника о настави на даљину

   8. Оптерећеност ученика наставом на даљину

9.   Фреквенција ученика који редовно прате наставу на даљину

 

 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА:

 1. 93% родитеља се добро сналази у настави на даљину, а највећи проблем представља дужина времена коју проводе као подршка својој деци (64,6%). И највећи број (63%) наставника се добро сналази док се преко 35% сналази уз помоћ колега. Време које је потребно за реализацију наставе и наставницима представља највећи проблем;
 2. Настава на даљину реализује се, по мишљењу највећег броја родитеља, комбинацијом више приступа (54%), праћењем ТВ часова тврди 36% родитеља док око 4% родитеља наводи гогле учионицу и вибер. И највећи број наставника (72,2% ) реализује наставу комбинацијом више приступа, а око 26% корити гогле учионицу.
 3. 77% родитеља тврди да њихова деца воле овакав вид наставе, 15,5 % да деца пробају да избегну али да знају да нема друго решење, 6% да су деца одушевљена а 1,5 % родитеља да се деца нису најбоље снашла. 85% наставника сматра да ученици имају позитиван однос према настави на даљину и да немају посебних тешкоћа у њеном праћењу.По мишљењу наставника (72,2%) преко 80% ученика свакодневно активно учествује у праћењу наставе.
 4. Да деца проводе у извршавању школских обавеза дневно од 1 до 2 сата тврди око 54% родитеља, док 33,5% родитеља тврди да је то више од 2 сата. И по питању оптерећења ученика мишљења родитеља и наставника су доста усаглашена. 50% наставника сматра да је деци потребно од 1 до 2 сата дневно за школске обавезе, а преко 40% да је потребно више од 2 сата.
 5. 47,6% родитеља сматра да је организација наставе на нивоу наше школе одлична, 52% да је добра док мање од 1 посто (4 родитеља) сматра да је непримерена. Садржај наставе родитељи оцењују на следећи начин: 40,3% сматра да је одличан, 59,6% да је добар, око 1% да је непримерен. Већина родитеља сматра да број часова наставе није оптерећење за ученике (40,3% да је одличан, 62,2% да је добар).
 6. Само 22,2 % наставника похађало је до сада семинаре са садржајима који су повезани са наставом на даљину. Преко 70 % има став да се наставни садржаји могу квалитетно усвојити на овај начин уколико су ученици заинтересовани док 20,4% сматра да то није могуће.

април, 2020. Марина Антонијевић, спец. педагогије