САВРЕМЕНИ УСЛОВИ ЗА РАД

уз непрекидно побољшање материјално-техничких услова у школи

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ

кроз праћења савремених наставних трендова и достигнућа

СТРУЧАН НАСТАВНИ КАДАР

који се непрестано усавршава кроз семинаре и обуке

Распоред писмених провера знања за друго полугодиште шк. 2023/2024. год.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ – КОРИСНИ ЛИНКОВИ

GOOGLE УЧИОНИЦА УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

ЗАШТИТА ОД VIRUSA COVID-19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКАЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА.ЈАВНА НАБАВКА бр....

opširnije

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020

Основна школа „17. октобар“ Теслина 1 35000 Јагодина https://os17oktobar.rs/ Број: 55/1-1 16.1.2020. године  На основу члана 31. 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима...

opširnije