Основна школа „17. октобар“
Теслина 1
35000 Јагодина
https://os17oktobar.rs/
Број: 55/1-1
16.1.2020. године

 На основу члана 31. 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1514/1 од 20.11.2018. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број 54//1 од 16.1.2020. године, припремила је

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1/20
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА

 

Предмет јавне набавке је услуга организације и реализације екскурзија ученика Основне школе „17. октобар“ (ознака из ОРН: 63516000), у свему према опису услуге односно техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији. Предмет јавне набавке обликована је у осам партија.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и која поседују лиценцу за организацију и реализацију туристичких путовања у земљи и иностранству, у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011 93/2012 и 84/2015), као и додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца https://os17oktobar.rs/ или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 1/20 – НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 24.1.2020. године до 12 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и Конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 12:30 часова, последњег дана рока, тј. 24.1.2020. године у просторијама наручиоца, у улици Теслина број 1, 35000 Јагодина.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Реализација услуга вршиће се према захтевима садржаним у Конкурсној документацији.

Оквирни споразум се склапа одмах по стицању законских услова.