ЛЕТОПИС   ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

 

            Протекле школске године наставу је похађало 863 ученика у 37 одељења.

Школска година започела је у четвртак , 1. септембра, а завршила се, за ученике 8. разреда 30. 5., за остале разреде 13. 6. 2017.године.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварен је у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана и за ученике осмог разреда у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

            И матична и подручна одељења раде у две смене- хоризонтална подела (млађи-старији).

 Ученици из подручних одељења су петком долазили у матичну школу на  часове енглеског језика и веронауке, а истовремено се дружили са вршњацима и привикавали на велики колектив.     

          Редовна настава у свим разредима остваривала се на основу школских програма који садрже обавезни, изборни и факултативни део, а које су радили у оквиру стручних већа (глобалне) и индивидуално(оперативне). Школске програме усвојио је Школски  одбор у законском року.

          И ове године су на пракси били студенти  Факултета педагошких наука са свих година.

           Наставу је изводило  59 наставника. Од тога 56 наставника са високом стручном спремом.                        

            Наставни планови и програми реализовани су са дозвољеним бројем нереализованих часова и то: обавезне наставе -45,  обавезне изборне – 13, изборне – 7(табела у прилогу извештаја)

            Сви ученици 8. разреда полагали су завршни испит од 14. до 16. Јуна. Просечан број бодова наших ученика: српски језик : 7,01, математика: 5,00, комбиновани 6,00, што укупно износи 18,01 од могућих 30 поена.

             Из других школа и градова дошло је 10 ученика у току школске године.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

Одељ.

Свега

учен.

ПОЗИТИВАН УСПЕХ

Свега

поз.

   

Средња оцена

 

Одличан

Вр.добар

Добар

Недовољан

Неоцењени

 

Бр

Бр

Бр

Бр

Бр

     

ПРВИ разред

112

         

112

   

ДРУГИ  разред

98

85

10

3

   

98

4,77

 

ТРЕЋИ  разред

97

74

22

   

1

96

4,67

 

ЧЕТВРТИ  разред

114

95

14

5

   

114

4,46

 

ПЕТИ  разред

83

44

30

9

83

4,27

 

Шести разред

133

74

44

13

2

129

4,23

 

СЕДМИ  разред

123

64

32

27

123

4,15

 

ОСМИ разред

103

68

15

20

103

4,39

 

Укупно од петог до осмог :

863

504

167

77

3

860

4,36

 

Разредни  испит на крају године  полагала су 3 ученика из математике и географије.

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 

Од  863 ученика, 852 има примерно владање.  9 – врло добро, а двоје је  са оценом добар.

 

 

            ПРЕГЛЕД БРОЈА ИЗОСТАНАКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 

ОДЕЉЕЊЕ

ОПРАВДАНИХ

НЕОПРАВДАНИХ

УКУПНО

ПО УЧЕНИКУ

 1. РАЗРЕД

5809

5809

51,86

 1. РАЗРЕД

4367

2

4369

44,58

 1. РАЗРЕД

3251

234

3485

35,92

4.РАЗРЕД

5876

9

5885

51,62

5.РАЗРЕД

8143

50

8143

98,71

6.РАЗРЕД

12623

335

12958

97,42

7.РАЗРЕД

14 771

452

15223

123,76

8.РАЗРЕД

12641

531

13 172

127,88

 

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Прошле школске године у школи су радиле секције:

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Хор

Славиша Маленовић

Рецитаторска

Маја Алексић

Литерарна

Светлана Илић

Драмска

Јелена Поповић,Јелена Миљковић

Ликовна

Наташа Крстић

Секција страних језика

Данијела Симић

Млади физичари

Влада Јовановић

Еко-покрет

Марија Костић

Млади биолози

Винка Станковић

Млади хемичари

Јасна Радосављевић

Техничко стваралаштво:

Моделарско-макетарска секција

Саобраћајна

Иван Милосављевић

Емина Илић

Спортска секција –кошарка

Дечаци- Игор Милановић

Девојчице- Милош Јовановић

Спортска секција –одбојка

Дечаци-Драгутин Милојевић

Девојчице-Игор Милановић

Спортске секција-фудбал

Дечаци -Игор Милановић

Девојчице- Милош Јовановић

Спортске секција-рукомет

Драгутин Милојевић-Девојчице,Дечаци

Фото секција

Иван Милосављевић,Наташа Крстић

Новинарска секција

Борис Милосављевић

 

 

 

СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ И УПРАВНИ ОРГАНИ

Сви стручни, руководећи и управни органи радили су по  програмима који су саставни део Годишњег плана рада.

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

МЛАЂИХ РАЗРЕДА

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

планирано

одржано

планирано

одржано

планирано

одржано

планирано

одржано

4

4

10

9

9

6

8

6

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

планирано

одржано

1. РАЗРЕДА

9

9

2. РАЗРЕДА

9

10

3. РАЗРЕДА

10

12

4. РАЗРЕДА

9

9

ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

9

9

ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ

6

7

ЗА УМЕТНОСТИ

6

4

ХЕМИЈУ И БИОЛОГИЈУ

6

10

ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФ.

6

6

ФИЗИКУ И ТИО

8

8

МАТЕМАТИКУ

7

11

ФИЗИЧКО ВАСПИТ.

5

5

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР

 

Школски одбор у саставу :

 1. Радослав Мијајловић, председник
 2. Бојана Васић
 3. Душица Марковић
 4. Зоран Ђорђевић
 5. Зоран Димитријевић
 6. Јелена Димитријевић
 7. Светлана Илић
 8. Маја Александровић
 9. Милијанка Марковић

 

Одржао 5 седница:

 1. 14.9.2016. год.– 8 тачака  Дневног реда – 5 одлука
 2. 5.12.2016. год. – 6 тачака  Дневног реда – 3 одлуке
 3. 31.1.2017.год. – 5 тачака – 3 одлуке
 4. 24.2.2017.год. – 4 тачке – 2 одлуке
 5. 30.5.2017. – 6 тачака – 4 одлуке

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет школе чинило је 37 родитеља представника сваког одељења. Ове школске године изабран је нови председник Савета Саша Пантелић. Његов заменик Сузана Лубура

Савет родитеља  протекле школске године се састао  2 пута. 6.9.2016.године и 3.2.2017.године.

Савет школе давао је сагласност на програм  ђачке екскурзије и излета, бирао осигуравајуће друштво и добављача ђачке ужине, давао сагласност за коришћење дечје штампе и остале литературе на предлог стручних већа, чланство у Завичајном музеју, Црвеном крсту. Разматрао је извештај о реализацији Годишњег плана рада, извештај о успеху ученика, упознат је са набавком  уџбеника за наредну школску годину.

Изабран је и нови представник Савета у Школском одбору – Јелена Димитријевић

 

ДИРЕКТОР

 

Директор школе је своје радне обавезе обављао  је у складу са законским овлашћењима и одредбама интерних аката, на основу  Годишњег плана рада,  у сарадњи са члановима колектива, стручном службом, радном заједницом  Скупштином града , одељењем МПН  у Јагодини и Активом директора осталих основних школа.

Извештај о раду директора је посебан документ.

 

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Стручни сарадници, педагог и психолог обављали су своје задатке у складу са планом и програмом по подручјима рада.

 

ПЕДАГОГ:

 

Области рада / Планиране активности

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ  РАДА

 

Учешће и изради годишњег плана рада школе

Учешће и изради програма заштите ученика од насиља

Планирање  реализације активности предвиђених  развојним  планом школе

Учешће у изради ЦЕНУСА

Израда дежурства наставника предметне наставе- месечна

Учешће и узради замена часова одсутних наставника

Планирање активности кроз које се реализује програм  заштите деце/ученика од насиља  – Помоћ наставницима у изради планова рада допунске, додатне наставе и слободних активности

Израда Анекса школског програма

 

 

 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ  РАДА

 

 Континуирани увид у годишње и месечне планове рада  наставника- вођење евиденције о истим

Израда анализе- резултата истраживања родитеља на тему- Мишљење родитеља о школи

Израда анализе- пробних тестирања ученика осмог разреда

Израда анализе- резултата тестирања ученика седмог разреда из математике

Анализа успеха и дисциплине на крају класификационих периода

Реализација истраживања за ученике петог  разреда: Ми на интернету, у сарадњи са проф. Емином Илић

Израда анализе укупног фонда часова на нивоу школе- планирано и реализација допунске, додатне и редовне

наставе, изостанака ученика

Израда Анализе стања безбедности у школи

 
 
 
 
 
 
 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА

 

Посете часовима редовне наставе :

Посећени часовиу одељењима:

пви разред-, 1/3

трећи разред- 3/1.3/2,3/3, 3/4

четврти разред- 4/1,4/3, 4/4, 4/5

Пети разред- 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

шести разред- 6/2, 6/3

седми разред-7/2, 7/3,7/4,7/5

Осми разред- 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Рад са наставницима –приправницима ( проф. биологије )

Сарадња са руководиоцима стручних већа око израде плана рада

Индивидуални разговори са наставницима/одељенским старешинама и помоћ у решавању текућих проблема

Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова и примера добре праксе

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА

 

Евидентирање ученика који имају потешкоће у праћењу наставе и рад са њима

Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима код којих су евидентиране:

а/ сметње у адаптацији на школску средину

б/неоправдано изостајање са наставе

Анкетирање ученика петог разреда

Учешће у изради Правилника за избор ученика генерације

Сарадња са Ђачким парламентом (дежурство ученика, избор ученика генерације, Дечја недеља)

Предавања за ученике петог разреда: Вршљачко насиље, Насиље у породици

Упознавање ученика са врстама средњих школа, подручјима рада, појединим занимањима, квалификационим испитима

 
 
 
 
 
 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА

 

Индивидуални рад са родитељима ученика  који имају  проблеме везане за учење/понашање

Израда и анализа анкета у вези избора  изборних предмета

Израда Упитника за родитеље ученика првог разреда

 
 
 

VI   РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ  УЧЕНИКА

 

Сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија

 

 
 
 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

 

1. Учешће у раду наставничког већа и одељенских већа

2. Учешће у раду: Стручни актив за развојно планирање;  Тим за заштиту ученика од насиља, Комисија за израду Годишњег плана рада школе, Комисија за упис ученика, Тим за професионалну оријентацију

3. Учешће у раду Педагошког колегијума

 
 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ

 

 Сарадња са ОО Црвеног крста- хуманитарне активности

Сарадња са Центром за социјални рад- у вези ученика који константно изостају са наставе

Сарадња са МУП-ом- у оквиру Пројекта Безбедно детињство

Сарадња са Градском библиотеком у Јагодини- реализација часова

Сарадња са школом “11. мај” у Јагодини

Сарадња са Покретом извиђача “Бошко Ђуричић”

 
 
 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

Вођење евиденције о сопствено м раду

Израда и припрема протокола за посете часу

Израда досијеа ученика, прикупљање и чување података о ученицима

 Стручно усавршавање – Учешће на сусретима педагога, организатор Педагошко друштво Србије

 
 
 
 

 

ПСИХОЛОГ

 

 У области планирања и програмирања васпитно образовног рада школе школски психолог је учествовала уизради:

 • годишњег програма рада школе
 • плана и програма конкретних активности које се односе на заштиту ученика од насиља
 • плана и програма конкретних активности тима за ИОП
 • плана и програма конкретних активности Комисије за Културну и јавну делатност школе
 • програма конкретних активности у раду са родитељима

 Посебни акценат је стављен на програмирање рада који се односи на  промоцију  школе.

Конкретне активности на превенцији насиља у школи су спровођене у сарадњи са : директорм школе, педагогом, разредним старешинама, родитељима и ученицима, Ђачким парламентом , као и институцијама ГЦСР и ПУ Јагодина:

 • Сарадња са ПУ Јагодина и школским полицајцем ( континуирано током целе школске године)
 • Сарадња са Центром за социјални рад кроз консултације и састанке не којима се планирају мере за побољшање понашања ученака.Одржан је иницијаллни састанак у присуству представника млађих и старијих разреда и тима из Центар а у току године су се вршили консултативни разговори ( континуирано током целе школске године)
 • Сарадња са Медицинским Центром кроз разговоре и консултације са дечијим психијатром и начелницом школског одељења( континуирано током целе школске године)
 • Сарадња са музејом наиве и завичајним музејом која се огледа у организовању посета ученика и учествовању наших ученика у радионицама.
 • Сарадња са Центром за културу

 

Праћење реализације васпитно образовног рада је континуирана активност која се обављала током целе школске године.

Посебан акценат је стављен на рад са активом четвртог разреда кроз разрађен програм који је трајао у периоду целог другог полугодишта а циљ програм је био олакшање адаптације ученика на предметну наставу. Овај рад се односио на : посте часовима редовне наставе ( 6 часова), организовање часова из српског језика и матеметике  наставника предметне наставе у четвртом разреду ( укупно 8 часова),  индивидуални разговори са ученицима и родитељима који имају проблема у понашању и учењу, родитељски састанци са родитељима ученика са темом : „Адаптација на предметну наставу “(4 родитељска састанака).

Организована је посета и приредба дечјем вртићу ,, Сунце“ са активом четвртог разреда чији је циљ промоција школе.

Са разредним старешинама петог разреда се изнезвно радило на прилагођавању градива за ученике који имају проблеме у адаптацији на предметну наставу.Са свим разредним старешинама обављани су  индивидуални консултативни разговори како би се што брже и боље упознали са проблемима и могућностима  ученика.Интензивиран је и индивидуални рад са родитељима ученика петог разреда. Посебан акценат је стављен на саветодавни рад са родитељима и  ученицима који похађају наставу по ИОП у или су препознати за индивидализовану наставу .

Праћење реализације инклузивног обарзовања је спроведено у свим одељењима у којима су ученици који похађају наставу по ИОП .Редовно на две недеље су одржавани састанци тима за инклузију.

 

 

Сарадња са наставницима реализована је кроз тимски и индивидуални рад :

 

 1. Састанци са учитељима првог разреда организовани су на почетку и на крају године (укупно 8).Индивидуални разговори обављани су по потреби у току шкоске године.Интензивне консултације су обављане током првог полугодишта ( једном недељно са сваким учитељем).Посећено је 4 часа  редовне наставе у првом разреду.
 2. Састанци са учитељима другог разреда одржани су у првом и другом полугодишту (2 састанака) по потреби се радило и индивидуално са учитељима, по потреби су укључивани и родитељи. Посебан акценат је стављен на рад са родитељима и ученицима који су дошли у нашу школу током школске године.
 3. Састанци са учитељима трећег разреда одржавани су по потреби и у односу на проблеме ( насиље над вршњацима, емоцијонална криза ученика, пад мотивације за учење успеха, отежано праћење наставе услед недостатка концентрације)
 4. Састанци са учитељима четвртог разреда били су интензивни и одржавани су једном недељно у другом полугодишту
 5. Састанци са разредним старешинама петог разреда (5 )одржавани са потребом да се ученици и родитељи прилагоде режиму предметне наставе. Посебан акценат је стављен на рад са родитељима и ученицима који похађају наставу по ИОП у.Интензивно је рађен и индивидуални рад са ученицима који су дошли из другиј школа и који се односи на адптацију на нову средину и предметну наставу.
 6. Састанци са разредним старешинама шестог разреда одржавани су интензивно током другог полугодишта . Проблеми које смо раматрали су : мотивација за учење, вршњачко насиље, здрвствени проблеми ученика који их ометају у праћењу наставе, хармонизација колектива,пад успеха ученика.
 7. Састанци са разредним старешинама седмог разреда одржавани су интензивно током другог полугодишата. Проблеми  за које смо које проналазили адекватне мере тичу се мотивације за побољшање школског успеха.Третирани су и проблеми вршњачког насиља ( сукоб међу вршњацима, теже телесне повреде,емоционални проблеми, бежање са часова…). Посебна пажња је поклоњена ученицима 7/4 одељења у коме су се проблеми доведени до стадијума који обећава добру атмосферу за рад и смиривање тензија мађу ученицима.
 8. Састанци са са разредним старешинама осмог разреда одржавани су интензивно током другог полугодишта.Теме које смо обрађивали су следеће : професионална оријентација кроз индивидуалне разговоре, посете програмима на нивоу града и општине, организовање промоција средњих школа, индивидуалне разговоре са ученицима који су уписивали специфичне школе ( војна гимназија, Техничка гимназију у Марибору) вршњачко насиље, успешно учење, бежање са часова, мотивација за учење…

 

Рад са ученицима одвијао се на неколико подручја :

 

 1. Индивидуални рад : са 65 ученика од првог до осмог се радило индивидуално и континуирано током целе школске године.У рад су укључивани родитељи, наставници, центар за социјални рад, дечји психијатар, ПУ.Радило се са ученицима који имају следеће проблеме : сметње у адаптацији на школску средину, неоправдано изостајање са наставе, сметње у развоју, екцесне ситуације, пубертеске кризе.
 2. Групни рад : је организован као рад у малим групама са сродном темтатиком и то од четвртог до осмог разреда. Заступљена теме: однос међу половима, проблеми са учењем, вршњачко насиље, подршка деци у хранитељским породицама, мини едукације за вршњачку подршку и медијацију у конфликтима.
 3. Тестирање ученика за полазак у школу обављено је у периоду од априла до јула  као и подела одељења првог разреда.
 4. Рад са даровитим ученицима обављан је кроз разговоре са родитељима и наставницима и ученицима (са 5 даровитих ученика)

 

Рад са родитељима обављан је кроз :

 

 1. Индивидуалне разговоре  током целе школске године континуирано најмање по  3 часа недељно
 2. Групни родитељски састанци за родитеље првог и четвртог разреда и седмог разреда
 3. Одељенски родитељски састанци за родитеље четвртог, шестог и седмог и осмог разреда.
 4. Сарадња са учитељима првог разреда који негују посебне видове рада са родитељима ( радионице, заједничке активности , дани отворених врата…)
 5. Тимски рад са одељенским старешинама када су у питању проблеми са ученицима

 

Посебна пажња је посвећена промоцији рада школе. Активности у оквиру овог сегмента рада су :

 

 1. Учествовање у ажурирању фејбук странице школе
 2. Организовање приредбе у Геронтолошком центру поводом Недеље солидарности
 3. Организовање сарадње са Црвеним Крстом
 4. Организовање сарадња ученика и Центра за социјални рад
 5. Посета средњим школама у циљу промовисања културне и јавне делатности ( приредба у ГТШ Никола Тесла поводом њиховог Дана школе)
 6. Организација Дечје недења
 7. Организација Дана школе
 8. Организација посете и давање приредбе у вртићу ,, Сунце“
 9. Орагнизација угледног часа вртића Пионор ( тема Зона замфирова)
 10. Учешће у организацији Сајма науке.

 

У оквиру стручног усавршавања редовни састанци у раду Актива стручних сарадника и организација семинара Рад са тешким родитељима.Семинар је организован у сарадњи са школим за децу оштећеног слуха и говора ,, 11 мај“.

 

У оквиру истраживачког рада урађена је анкета о проблемима у учењу са ученицима од четвртог до осмог разреда.Делови анкете су презентовани на Наставничком већу , а на захтев појединих разредних старешина прослеђени су резултати анкете за њихова одељења.Разредн старешине су резултате презентовали родитељима и ученицима.Анкета је урађена у сарадњи са Марком радивојевићем проф.грађанског васпитања            

 

ТАКМИЧЕЊА  У ШК. 2016/2017. ГОДИНИ.

 

 

Велики број ученика заинтересован је за такмичења у организацији Министарства просвете. Преко 300  ученика учествовало је на школским такмичењима.

 

 

ПРЕДМЕТ

ОПШТИНСКО

ОКРУЖНО

РЕПУБЛ.

 

СРПСКИ ЈЕЗ

10

10

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

8

8

1

 

ФИЗИКА

15

9

3

 

БИОЛОГИЈА

17

7

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

5

4

4

 

ХЕМИЈА

3

3

 

 

ГЕОГРАФИЈА

10

8

4 (похвале)

 

МАТЕМАТИКА

35

15

1

 

ИСТОРИЈА

1

1

 

 

ТЕХНИЧКО

8

4

1 похвала

 

СВЕГА:

112 (14%)

69 (8,6)

14 (1,67)

 

 

ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА:

 

 • МИСЛИША – на овом такмичењу учествовало је 155  ученика од другог до осмог разреда.. Поред 14  похвала, неколико других и трећих места,  4 ученика наше школе освојили су прво место па су учествовали на финалу, на коме су такође показали завидно знање- једно 2,место, а остали похвале
 • Како наши ученици највише воле математичка такмичења, ученици 1. и 2.разреда  учествовали су и на „Кенгуру без граница“- међународном такмичењу . И овде смо имали представника у финалу, донео је 3.награду.
 • Школа је и ове године учествовала на 43.   математичком турниру – екипном првенству основних школа Републике Србије у математици. Од 106 екипа наша је заузела 50. место и добила похвалу. Појединачно је похваљен и ученик 4. разреда наше екипе.
 • Један ученик 8. Разредакоји је прошле године победио је на такмичењу из лепог читања на немачком језику, ове године освојио 3.место на међународном такмичењу.
 • Ученици старијих разреда  учествовали  су  на такмичењу  Willkommen које организује немачко-аустријски едукативни центар у сарадњи са амбасадом СР Немачке.
 • Екипа ученика 3. разреда освојила је 2.место на општинском  такмичењу „Шта знаш о саобраћају“, што је и њихов највиши ранг.
 • Наши су ученици учествовали и на ликовним конкурсима. Најбоље резултате постигли су на такмичењу у цртању карикатура „Мали Пјер“.
 • Троје ученика са најбољим резултатима из области историје ,својим најновијим издањем, наградио је Историјски архив Средње Поморавље.

 

            И спортисти су ове године постигли добре резултате:

 

 • Одбојка- мушка екипа – 1. место на општинском и 1. на окружном , 3. на међуокружном
 • Одбојка – девојчице – 2.место на општинском
 •    – Фудбал –мушка екипа – 2.место на окружном
 • У гимнастици и атлетици освојили смо 2.и 3.место на окружном такмичењу
 • На државнимм првенствима учествовало је:
 •  у пливању 8 ученика.
 • У џудоу – 3
 • У стрељаштву – 3
 • У шаху – 1 ученик
 •  

На општинској смотри „Шта знаш о саобраћају“ освојили смо 3. место.

За Ђака генерације изабран Вељко Петровић.

Ученици који су остварили једно од прва три места на општинским такмичењима награђени су књигама  на крају школске године, као и ученици 8. разреда. Они који су постигли најбоље резултате биће награђени за прославу Дана школе 2017. године.

 У организацији СГ Јагодина 57 ученика 4. разреда и 88  осмака у току лета 2017. године провело је 7 дана на летовању у Буљарици.

 

 ЂАЧКИ  ПАРЛАМЕНТ

 

Ђачки парламент конституисан је 15.9.2016. и сачињен је од 19 ученика 7. и 8. разреда.  Изабрани су и председник и заменик председника ђачког парламента, као и представник за јавност. Састав ђачког парламента се мењао и неки првобитни чланови парламента су замењени новим.

Састанци ђачког парламента одржавани су по потреби, у зависности од акција које су се спроводиле. Одржано је укупно 15 састанака. Ђачки парламент је на састанцима осмишљао активности које ће спроводити у наредном периоду. Рад ђачког парламента се одвијао кроз неколико типова активности: дежурство у школи, обележавање важних датума у току године, као и спровођење разних хуманитарних акција.

 • Дежурство у школи – Чланови ђачког парламента дежурали су у холу школе по унапред утврђеном распореду. Вођени су записници о запажањима током дежурства. Ученици су записивали податке страних лица која су посећивала школу, као и податке оних ученика који су без дозволе наставника шетали ходником школе.
 • Обележавање важних датума – Ђачки парламент је на састанцима организовао разне активности како би се обележили неки од важнијих датума у току године.
 • Рад ђачког парламента отпочео је обележавањем Европског дана страних језика. Чланови ђачког парламента су у сарадњи са наставницима страних језика организовали неколико активности како би указали на важност учења страних језика. Поред тога што су уређивали школски пано, ученици су пролазницима делили кратке поруке исписане на неколико европских језика.
 • Ученици су у првој недељи октобра обележили дечју недељу. Чланови ђачког парламента су посетили ученике млађих разреда и прочитали кратак текст о дечјим правима и обавезама. Поводом дечје недеље неколико чланова ђачког парламента је било на пријему у Скупштини oпштине Јагодина где се говорило о значају деце и њиховим правима.
 • Ђачки парламент је у јануару посетио Црвени крст поводом Националног дана без дуванског дима. Том приликом чланови Црвеног крста су одржали предавање. У својој школи, чланови ђачког парламента су за ученике старијих разреда припремили и кратак текст о штетности дуванског дима.
 • Хуманитарне акције –У току дечје недеље ђачки парламент је отпочео акцију „Чеп за хендикеп“ са циљем да се помогне особама са инвалидитетом. У холу школе постављена је кутија где су ученици и запослени одлагали пластичне чепове. У току године одржане су и разне друге хуманитарне акције у виду прикупљања новчане помоћи.
 • Једна од активности ђачког парламента била је и промоција рада школе и оглашавање у медијима о раду парламента и школе.

Сви чланови ђачког парламента су озбиљно схватили свој задатак. Показали су висок ниво одговорности, а својим идејама и креативношћу допринели популарности рада парламента.

 

                                               ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ

Процедура спровођења наставних екскурзија започела је предлогом стручних већа и комисије за наставне екскурзије Наставничком већу у августу  2016. године које је исте и усвојило.

У септембру је  Савет родитеља  дао сагласност.

19.1. 2017. године започела је јавна набавка мале вредности за наставне  екскурзије од 1.до 8.разреда за шк.2016/2017.год.

На основу чл. 31, 39, 40 и 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1003/1 од 30.12.2016. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1004/1 од 30.12.2016. године, припремила је конкурсну документацију.

Пошто се на конкурс јавила само једна туристичка агенција и испуњавала све услове, наставне екскурзије спровела је ТА „Атлантик“ из Јагодине.

После прикупљених потписа  родитеља и утврђеног процента заинтересованих ученика , потписан је уговор са туристичком агенцијом.

Школа је са Домом здравља организовала  систематске прегледе ученика ради попуњавања здравствених листова потребних за сва путовања дужа од једног дана.

Све дводневне екскурзије ( од 5. до 8. разреда) имале су  пратњу лекара. Превоз је организован аутобусима виоке туристичке класе са  водичима који су били на високом нивоу. Обиласке свих локалитета пратили су и локални водичи.

По захтеву родитеља и на екскуурзијама млађих разреда био је организован ручак у ресторану.

О терминима извођења свих путовања обавештена је саобраћајна полиција која је вршила преглед свих аутобуса.

Пре извођења екскурзија одржани су родитељски састанци на којима су родитељи били упознати са Правилником о извођењу екскурзија и прописаним правилима понашања  на истим.

Вођа пута на свим релацијама сем на екскурзијама 2. и 3. разреда била је директор школе.

 

 1. РАЗРЕД:

      Јагодина-Свилајнац- Крагујевац-Јагодина.

Изведена је 6.6. 2017. год. 110 ученика  и 5 наставника.Полазак у 9,00, повратак у 17,30. Ученици су посетили Природњачки центар у Свилајнцу,  Крагујевац и спомен парк Шумарице.

 1. РАЗРЕД:

Јагодина- Жича-Врњачка Бања- Јагодина

5.6.2017. године. 93 ученика и 4 наставника. Полазак у 9,00, повратак у 18,00.

Ученици су обишли манастир Жичу и остатак времена провели у Врњачкој Бањи.

      3. РАЗРЕД:

            Јагодина-Топола-Аранђеловац-Јагодина. Полазак у 9,00, повратак у 18,30

            7. 6. 2017. год. 95 ученика и 5 наставника. Пећина Рисовача, Буковичка Бања, Топола (Опленац и Карађорђев град)

      4. РАЗРЕД:

            Јагодина- Београд-Јагодина

            8.6.2017.год., 107  ученика и 5 наставника.

 Полазак у 8,00, повратак у 19,00 часова. Музеј ваздухопловства, Калемегдан, Кнез Михаилова улица, авалски торањ.

 

   5. РАЗРЕД

 

  РЕЛАЦИЈА: Јагодина –Виминацијум-Кладово-Неготин- Јагодина .

            Екскурзија је реализована 1.и 2.јуна .2017.године.   72  ученика са својим разредним старешинама. Обишли су Виминацијум, Лепенски вир, хидроелектрану, Неготин и Гамзиград. Повратак у 20,00 часова.

 

  6. РАЗРЕД

 

              РЕЛАЦИЈА:Јагодина-Бранковина- Ваљево- Троноша- Тршић-Јагодина

17.и 18. 5.2017. год.  120 ученика и 5 наставника.Полазак испред хотела у 8,00 .

Прва дестинације је била Бранковина, обилазак гроба Десанке Максимовић, школе и цркве Ненадовића. Обилазак Ваљева, Народног музеја, вечера и ноћење. Другог дана, после  доручка,  обиђен је манастир Троноша и Тршић, где је организован ручак.

У Јагодину се стигло у 19 часова.

 7. РАЗРЕД 

 

РЕЛАЦИЈА: Јагодина–Суботица-Палићко језеро-Нови Сад- Сремски Карловци  – Петроварадин- Царска бара- Идвор- Јагодина.-   26.и 27.април, 2017.год.

            101  ученик, 5 наставника. Полазак испред хотела у 8,00. Аутопутем, преко Београда, са успутним задржавањима стигло се у Суботицу око 12,30 . Обилазак града и слободно време до 15,30. Одлазак на Палићко језеро где је обиђен зоо врт и само језеро. Долазак у хотел у новом Саду.  После вечере са својим наставницима провели су време у шетњи центром Новог Сада.

            После доручка панорамско разгледање града и обилазак Петроварадинске тврђаве и Сремских Карловаца, а потом и центра града. Повратак у хотел на ручак и наставак путовања до Царске баре, и села Идвор где је обиђен музеј Михајла Пупина.

            Повратак у Јагодину у 20,30.

 

8. РАЗРЕД:

РЕЛАЦИЈА:  Јагодина-Кокин брод-Златарско језеро-Увац-манастир Милешева-Златар-Златибор-Тара-Мокра гора-Шарган- Јагодина       

 

91  ученика и 4 наставника. 10. и 11. април, 2017. год.

            Првог дана ученици су разгледали  Златарско језеро и специјални резерват Увац. Обишли су манастир Милешева. Вечера и ноћење на Златару у хотелу „Панорама“.После доручка, 11. Априла, одлазак на мокру гору, вожња Шарганском осмицом и поста етно селу Мећавник. Обилазак Златибора и организовани ручак. Повратак у Јагодину у 20,00.

            Ученици 7.и 8.разреда  су у Београду  посетили изложбу Пабла Пикаса и присуствовали опери „Кармен“ у Народном позоришту.

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

 Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења у образовно-васпитним установама чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља је општи циљ овог програма.

            У оквиру општег циља дефинисана су три специфична циља која су реализована и  у овој школској години :

-Ангажовани су постојећи ресурси у образовно-васпитним установама за стварање безбедног и подстицајног окружења;

-Укључивани су различити учесници васпитно-образовног процеса и локалне самоуправе у превенцију и заштиту деце кроз наставне и ваннаставне активности;

Циљеви Посебног протокола реализовани су:

-Мерама превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика;

-Мерама интервенције у ситуацијама када се јавља насиље,злостављање и занемаривање у школи и установама.

 -Омогућавањем услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад                    који доприносе њиховом оптимално максималном развоју;

 – Непосредном укљученоћу вршњачких тимова и ученичког парламента у пружање подршке вршњацима при заштити од насиља  и успешну реинтеграцију починилаца насиља у вршњачку заједницу;

-Увођењем правила понашања и реституције (ресторативног васпитања) као превентивних мера и вредности у живот заједнице , изградњу позитивне климе и конструктивне комуникације;

-Успостављањем вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних механизама превенције са инструментима за праћење ефикасности;

-Обезбеђењем поверљивости података и заштити права на приватност детета и ученика;

-Учешћем ученика у свим фазама процеса заштите  благовременим и континуираним обавештењима

 

 

 

 

 

 

                                ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

Тим за инклузивно образовање је после анализе актуелне школске ситуације идентификовао децу са потешкоћама и потребом за додатном подршком. Урадио планове  и начине праћења реализације планова, уредно водио евиденциу- педагошке досијее ученика, и пружао додатну подршку наставницима и родитељима ученика са сметњама у развоју. У току школске године тим се окупљао осам пута.

У школској 2016/2017. години по ИОП-у 1 радило је 4 ученика , један уч 3. разреда,  један 4. разреда и два 5.разреда. По ИОП-у 2  радило се са   два ученика 5. Разреда и једним  7. разреда.

Неколико захтева упућено је интерресорној комисији и чека се одговор.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Циљ програма професионалне оријентације у основној школи је оспособљавање ученика да упознају и процене своје могућности и  професионалне афинитете.

          Програм професионалне оријентације је засниван на пружању што потпунијих информација о различитим професијама и могућностима за даље школовање.

Задаци професионалне оријентације остваривани су  кроз све облике образовно-васпитног рада, посете средњим школама и гостовања и презентације средњих школа.

У школској 2016/2017. години, са једном групом ученика 8. разреда реализован је кроз програм Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, који је имао за циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике који завршавају основну школу. Програм професионалне оријентације конципширан је на основу петофазног модела професионалне оријентације, па је основни циљ програма професионалне оријентације подстицање развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. Концепт програма професионалне оријентације остваривао  се кроз пет модула: самоспознаја, информисање о занимањима и каријери, упознавање са путевима образовања, реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о избору школе и занимања.

У оквиру професионалне оријентације  ученици 8. разреда обишли су и Сајам образовања организован у Ћуприји.

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

Садржаји здравственог васпитања реализовани су у сарадњи са Домом здравља , Еко –покретом, ОО Црвеним крстом, а у  оквиру:

 1. редовне наставе – интеграцијом садржаја у програме других предмета;
 2. часова одељенске заједнице;
 3. ваннаставним активностима: у оквиру активности Еко –покрета и ОО Црвеног крста
 4. едукацијама младих о штетности пушења.
 5. акција за унапређивање школског простора.

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звањанаставника, васпитача и стручних сарадника, у Основној школи „17.октобар“, у шк. 2016/17.години су у оквиру трогодишњег  плана различитих облика стручног         усавршавања, наставници и стручни сарадници , остварили  укупно 3740 сати, у просеку по  69 сати различитих облика стручног усавршавања по запосленом , а стечена знања и вештине су у свом васпитно-образовном раду успешно применили.

 Сатима  стручног усавршавања које предузима установа  и сатима оствареним на усавршавањима ван установе, у оквиру својих развојних  активности,   наставници и стручни сарадници су развили компетенције за уже стручнео бласти: подучавање и учење, подршку развоју личности детета и ученика,

комуникацију и сарадњу, као и јачање професионалних капацитета запослених,

нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем, сарадње са

родитељима, ученицима и ученичким парламентом, комуникацијске вештине, учење да

се учи и развијање мотивације за учење.

Наставници и стручни сарадници  школе су:

– присуствовали стручним скуповимa;

– изводили и присуствовали угледним часовима;

– излагали са стручних усавршавања;

– учествовали у уређивању школског сајта;

– публиковали стручне радове;

– радили истраживања;

– имали менторски рад;

– учествовали на такмичењима и смотрама;

– били део радних тела везаних за завршни испит ученика 8. разреда.

 

            У следећој табели дат је број сати стручног усавршавања по стручним већима.

 

СТРУЧО ВЕЋЕ

У УСТАНОВИ

ВАН УСТАНОВЕ

 1. РАЗРЕД

154

90

 1. РАЗРЕД

319

91

 1. РАЗРЕД

407

109

 1. РАЗРЕД

288

136

СРПСКИ ЈЕЗИК

160

50

СТРАНИ ЈЕЗИК

130

54

БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА

113

24

МАТЕМАТИКА

314

191

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФ.

312

54

ФИЗИКА И ТИО

392

147

СТРУЧНИ САРАД.

ДИРЕКТОР

100

43

64

СВЕГА:

2689

1051

 

 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 

– Скупштином  града –  летовање ученика 4. и 8. разреда и посете ЗОО врту, музеју воштаних фигура.

– школом „11. Мај“ –

– Радио Јагодином- учешће ученика, чланова новинарске секције  и вероучитеља Бориса Милосављевића  у реализацији радио емисије „Православно јутро“, (вероучитељ и уређује ову емисију).

– Центром за културу – посете биоскопским и позоришним представама, изложбама,   коришћење сале за све наше представе.

– Здравственим центром – систематски прегледи ученика, предавања у области превенције

– Друштвом пријатеља деце – Дечја недеља

– Црвеним крстом , Геронтолошким центром,  МУП- ом,  Завичајним музејем ,  Историјским архивом ,  Музејем наивне уметности , градском библиотеком , српском православном црквом, са свим основним и средњим школама , Педагошким факултетом , са хуманитарним организацијама…

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

 

Задатак 1: Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе

Задатак 2: Демонстрација угледних часова применом интерактивних метода

 •  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

 

 

 

 • Током 2016/2017. године реализовани су угледни и огледни часови ,тематски дани I и тимска настава у свим одељењима млађих разреда разредима и већине наставних наставних предмета (од V до VIII разреда). Часови се реализовали у Горњем Штипљу, На Ђурђевом брду, Градској бибилиотеци и др. Евиденција о њима налази се у записницима стручних већа наставника.

Препорука:Председник стучног актива разреда у коме су реализовани овакви часови обавести једном у току месеца педагога школе.

Задатак 4: Унапређивање месечног и дневног планирања и препоруке за бољи будући рад

 

 

 

 

 

Активности:Оснаживање тимског рада при планирању и реализовању наставе. Годишњи планови рада наставника раде се на нивоу стручних већа наставника. Код израде оперативних планова постоји још увек различит приступ: предавање оперативних планова за целу годину, предавање оперативног плана за текући месец, коришћење готових оперативних програма (Клет и сл.) без прилагођавања конкретном одељењу.

Препорука:Овом задатку треба посветити пажњу и следеће школске године

Задатак 5 : Примена образовних стандарда у процесу вредновања постигнућа

 

 

 

 

 Активности:У току школске године реализовани су  тестова знања из различитих предмета, у складу са распоредом  писмене провере знања. Започето је са  формирањем  база тестова знања ; извршена је анализа пробног  завршног теста за ученике 8. Разреда.

Задатак 6: Мотивисање ученика за самообразовање

Задатак 19: Промовисање позитивног понашања и постигнућа ученика

 

 

Препорука:Потребна је координација критеријума оцењивања на нивоу стручних већа наставника

 

 

Активности: На крају школске године награђивани су ученици који су остварили најбоље резултате (презентовали школу на многобројним такмичењима) – сви подаци о успесима, резултатима постигнућа ученика објављивани су на школском сајту – на крају школске године извршена је анализа ученичких постигнућа; Урађен је Правилник о избору ученика генерације и извршен је избор, уз активно учешће Ђачког парламента. Ученици су били укључени у реализацију појединих наставних садржаја кроз истраживачки рад и израду презентација.

Задатак 7: Организовање предавања и едукативних радионица на тему Заштита од електронског насиља

 

 

 

 

 

Задатак 8: . Промоција хуманих вредности у сарадњи са Црвеним крстом

 

Активности:У оквиру програма МУП и МП РС  „Безбедност деце“ одржано је четири предавања у сваком одељењу петог разреда: Вршњачко насиље, Опасности од алкохола и дроге, Упознајмо полицију и Насиље у породици. Инспектори МУП-а Јагодина  за ученике шестог одржали су предавање Опасности од интернета, за ученике седмог Малолетничка деликвенција. Ученици су присуствовали трибини „Превенција насиља-безбедност у школи и окружењу“.

 

 

 

Активности: Сарадња са ОО Црвеног крста Јагодина била је током целе школске године. Подмлакари Црвеног крста и представници Ђачког парламента посетили су просторије Црвеног крста; У оквиру обележавања Светског дана без дуванског дима Црвени крст Јагодина у сарадњи са Клубом здравља Поморавља организовао је предавање за ученике основних и средњих школа. Предавач је био проф. др Петар Боровић ; учествовали смо на конкурсу „Крв живот значи 2017“; наши ученици били су учесници Свечане академије поводом 140 година постојања Црвеног крста Јагодина. У организацији Ђачког парламента организовано је неколико хуманитарних акција (акција „ Чеп за хендикеп“ и др.) Волонтери Црвеног крста одржали су неколико радионица за ученике наше школе (у другом разреду Прва помоћ и др.).

Задатак 9: Унапређивање квалитета рада Ђачког парламента

 

 

 

 

 

Активности:Ђачки парламент је у школској 2016/2017. години имао је више хуманитарних акција. Кутија Црвеног крста (за прикупљање новчаних средстава) налазила се у холу школе, организоване су акције прикупљања одеће за децу из социјално угрожених средина и сл. Ђачки парламент био је организатор дежурства ученика у школи, реализатор анкета за увођење униформи, избор ученика генерације и др.

Задатак 10: Избор и планирање садржаја који омогућавају професионалну оријентацију ученика

 

 

 

 

 

 

Активности:Ученици петог, седмог и осмог разреда посетили су Сајам науке, образовања и уметности (НОУ фест) у Ћуприји; представници средњих школа Поморавског округа упознали су путем предавања и презентације ученике осмог разреда са  образовним профилима у оквиру својих школа; у школи је организован Сајам науке. 

Задатак 11: Сређивање и озелењавање учионица и ходника школе

ученика

 

 

 

 

 

Препорука:Одржавање радионица за ученике осмог разреда

 

 

Активности: Сређивање еко-кутка у холу школе, сређивање паноа и озелењавање

ходника и учионица школе.

Задатак 12: Набавка и постављање ормарића за ученичке торбе

ученика

 

 

 

 

 

 

Активности: У складу са просторним и финансијским могућностима школе, у ходницима школе постављени су вешалице/чивилуци које ученици користе за одлагање школских торби за време одмора.

Задатак 15: Акција „ Недеља за родитеље“

ученика

 

 

 

 

 

Активности:У складу са важећим Законима, родитељи имају право једном месечно, у за то одређене дане, да присуствују часовима редовне наставе и осталим облицима образовно-васпитног рада, што искључује ову планирану активност (члан 48. Закона о основној школи).

Препорука:Одредити један дан у месецу када ће родитељи, уз претходну најаву одељенском старешини, присуствовати часовима редовне наставе и другим облицима образовно-васпитног рада.

Задатак 16: Медијско представљање и промовисање школе

Задатак 17: Отварање школе према окружењу

 •  

ученика

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности:У складу са Годишњим планом рада школе реализоване су многе активности у циљу медијског представљања и промовисања рада школе: Приредба за пријем првака,

 

Обележавање Дечје недеље, Свечана акаденија поводом Дана школе, промоција Билтена школе и часописа „Растко“, обележавање Дана здраве хране, посета Дому за старе у квиру обележавања Недеље солидарности са старим лицима, Прослава Дана Светог Саве, Сајам науке, Свечани родитељски састанак за родитеље ученика 8. разреда, посета деце из предшколских установа из Јагодине, и др. Такође је отворена facebook страница у циљу промоције активности који се реализују у школи.

Школа је имала успешну сарадњу са свим институцијама локалне средине. Културне и друштвене активности школе  реализовале су  се кроз сарадњу са: Центром за културу, Градском библиотеком „Радислав Никчевић“, Завичајним музејем, Музејом наивне уметности, вртићима, извиђачким одредом „Бошко Ђуричић“, волонтерском организацијом ‘‘Етно форма‘‘  и др.  итд. У оквиру програма превенција и заштите ученика од насиља школа имали смо одличну  сарадњу са МУП-ом и Центром за социјални рад у Јагодини.

Препорука:Формирати тим за маркетинг школе.

 

Задатак 20: Неговање толеранције и поштовања различитости  у међусобним односима  ученика

 

 

 

 

 

 

 

Активности:Поводом међународног дана толеранције нашу школу су посетили ученици школе „11. мај“ из Јагодине. За њих је организован пригодан програм у сали за физичко васпитање, а дружење је настављено заједничким радионицама. Такође, ученици четвртог разреда посетили су ову школи и били су, заједно са ученицима ове школе,  активни учесници у огледном часу који су реализовали наставници ове школе.

 

 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО :

Задатак 13:Опремање простора за рад са децом са посебним потребама

Задатак 14: Опремање специјализоване учионице из биологије

Задатак 18: Укључивање родитеља у образовно-васпитни рад  у складу са професионалним опредељењима

Напомена: Прва два задатка зависе од материјално/финансијских могућности школе; трећи задатак задатак захтева бољу организацију и веће ангажовање тима за професионалну оријентацију и наћи ће своје место у Акционом плану за наредну школску годину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Стручни актив за школско развојно планирање имао је у току школске 2016/2017. године четири састанка ( септембар, новембар, јануар и август). Сви чланови  активно учествују и редовно присуствују састанцима.

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ

У школској 2016/17.  години рад у области САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ односио се на ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА и ЕТОС.

У току године посебан акценат је стављен на :

 

 • Безбедност и сигурност ученика. Школа има правилник о безбедности ученика у коме постоје јасне процедуре за заштиту ученика са чијим су садржајем упознати : наставници, ученици, родитељи.Прецизирани задаци, обавезе и одговорности свих актера. Организована су дежурства и евиденционе листе које јасно дефинишу задатке и успостављају контролу понашања ученика.
 • Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и њихових социјалних потреба. У складу са прописаним процедурама следи благовремна и адекватна реакција.
 • Школа има изузетну сарадњу са са установама за бригу о деци и редовне акције за помоћ ученицима. Посебно добра сарадња је са Центром за социјални рад и школским диспанзером.
 • У школи постоји програм за инклузивно образовање и утврђене мере за помоћ ученицима са посебним потребама.
 • Стручна служба у сарадњи са одељенским старешинама врши редовне консултације , саветодавне и инструктивне разговоре када су у питању ученици који имају проблеме у учењу, понашању као и проблеме емоционалне природе.
 • Подршку у учењу школа је у току школске 2016/17 године поружала на неклолико нивоа:
 • Кроз индивидуалне прогаме за поједине ученике
 • Укључивање вршњака  у помоћ ученицима који теже савладавају наставно градиво
 • Урађена је анкета о факторима који утичу на процес учења. Анкету су радили сви ученици од првог до четвртог разреда .Резултати акнкете су презентовани на Наставничком вечу и родитељским састанцима у ( прилогу достављамо кратку анализу анкете)
 • Урађена је анкета о ђачким унифомама од првог до осмог разреда у којој се 518 ученика изјаснило за ђачке униформе а 179 ученика против ђачких униформи
 • Свако напредовање ученика је евидентирано и јавно презентовано на седницама Одељењских већа
 • Јавно су истицани ученици који су постигли изузетне резултате у раду и учењу
 • Лични и социјални развој се прати кроз континуирани рад у оквиру одељењских заједница. Сви ученици су упознати са повељом УН о правима детета. Кроз низ манифестација ученици су имали прилике да презентују своја достигнућа у учењу:
 • Фестивал науке
 •  Еколошке акције
 •  Професионална оријентација се спроводи кроз програм професионалне оријентације која је у склопу Годишњег програма рада школе. Ученицима је омогућен приступ свим информацијама о избору занимања. У склопу професионалне оријентације одржано је низ презентација и угледних часова на којим су средње школе презентовале могућност уписа. Кроз родитељске састанке и јавне трибине у програм професионалне оријентације су укључивани и родитељи.
 • Рад Ђачког парламента је реализовао програмом предвиђене активностиШкола поседује:
 • Правилник о понашању ученика и запослених,
 • Кућни ред школе;
 • Правилник о награђивању и похваљивању,
 • Програм личног и социјалног развоја ученика је у изради јер се у свакодневном искуствурада разреднихстарешина, психолошко педагошке  службе и других актера у школи води рачуна о личном исоцијалном развоју ученика и инрвенише се када је то потребно као и успостављењесарадње са другим институцијама ван школе;
 • Евиденција о реализованим акција за подстицање одговорности ученика
 • Евиденција оначину промовисања позитивног понашања ученика
 • Евиденција о укључивањуученика у непосредно друштвено окружење се не води у посебним евиденционим листамавећ су делови извештаја секција које постоје у школи, часова одељенских старешина, радпедагошко-психолошке службе,
 • Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања ученикасе води кроз записнике одељенских старешина, пп службе, записника васпитно-дисциплинских комисија и тима за заштиту ученика од насиља, злостављања изанемаривања;
 • Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење као и евиденција ореализованим културним активностима у школи и посетама ученика институцијамакултуре, такође се води у дневницима рада, извештајима секција, стручних већа за областпредмета и годишњем извештају рада школе;
 • Програм упознавања ученика са Повељом дечијих права УН не постоји у тој форми али сеученици упознају са тим документом кроз часове разредних старешина и наставуГрађанског васпитања.
 • Евиденција о раду ученичког парламента води се у свесци записника ученичког парламента.
 • Евиденција о ваннаставним активностима води се у дневницима рада али и у свескама завананаставне активности.
 • Евиденција о активностима које су иницирали ученици води се у свесци записникаученичког парламента, дневницима рада, књизи дежурства
 • Програми школских приредби, манифестација и слично су сатавни део Годишњег програмарада школе, Стручних већа наставника разредне наставе и Стручних већа за областипредмета;
 • Брошура о школским активностима се издаје сваке године у октобру за Дан школе у форми Билтена;
 • Часопис ,, Растко“ се издаје за Дан Светога Саве
 • Водич за родитеље је брошура која се издаје сваког октобра
 • Правилник о безбедности ученика постоји;
 • Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости, употребе дрога и слично
 • Процедуре заидентификовање емоционалних и телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и заблаговремено и адекватно реаговање на исте су већ уграђене у рад Тима за заштиту ученикаод насиља, злостављања и занемаривања, програма рада одељенских старешина ипедагошко психолошке службе;
 • Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама радипромовисања „здравог стила живота“ се налазе уучионицама,на огласним таблама у школии у годишњем плану рада ;
 • Евиденција сарадње школе са здравственом службом обавља се кроз разговоре, консултације са Домом здравља Јагодина, кроз систематске прегледе ученика
 • Евиденција ораганизованих акција за помоћ ученицима води се кроз извештај ученичког парламента, дневнике рада, записнике Црвеног крста, акција на нивоу школе у које су укључени ученици млађих истаријих разреда;
 • Евиденција контаката са родитељима води се у дневницима рада, евиденцији пп службе и директора школе;
 • Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе води се у записницима стручних већаза области предмета, савета родитеља, Школском одбору и дневницима рада.

 

 

13.9.2017. год.                                                                                            директор,

                                                                                                          Биљана Милановић