ЛЕТОПИС 

ШК.2017/2018.ГОДИНА

 

 ШКОЛСКИ ОДБОР

У току године  Школски одбор је одржао осам седница.

На седници од 14.9.2017.године донете су следеће одлуке:

 • Усвојен је извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2016/2017.годину
 • Усвојен је извештај о раду директора за период септембар-март
 • Усвојен је извештај директора за период март-септембар
 • Усвојен је план стручног усавршавања наставника
 • Усвојен је годишњи план рада школе за шк.2017/2018.годину
 • Усвојен је анекс Школског програма школе за увођење нових предмета
 • Усвојен је анекс Правилника о избору ученика генерације

На седници од 31.1.2018.године донет је финансијски план за 2018.годину.

На седници од 28.2.2018.године донете су следеће одлуке:

1.Усвојен је Попис школске имовине са 31.12.2017.год.

2.Усвојен је завршни рачун са 31.12.2017.год.

3.Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада за прво полугодиште шк.2017/2018.године

4.Усвојен је извештај о раду директора школе за период септембар-март шк. 2017/2018.године

5.Усвојен је Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада зепослених

На седници од 23.3.2018.године , дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

4.4.2018.године донете су следеће одлуке:

 1. Донет је Статут школе
 2. Донета су Правила понашања
 3. Донет је Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
 4. Донет је Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 5. Донет је Првилник о раду
 6. Донета је одлука о расписивању конкурса за директора.

На седници од 30.5.2018.године:

   1.Донет Пословник о раду Школског одбора

  2.Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедностиученика за време боравка у школи и свим активностима које организује школа

 3.Правилник о оцењивању и испитима у ОШ“17.октобар“ у Јагодини

4.Изабрана комисија која ће спровести обраду документације за избор директора школе

21.6. 2018. По налогу Просветне инспекције сви донети Правилници на седници од 4.4.2018., сем Статута су донети пре  важења  Статута,  па су на овој седници поново верификовани правилници са те седнице. Донет је Правилник о избору ученика генерације и донета Одлука ШО о достављању предлога министарству  за избор директора школе. Формирана је и комисија за утврђивање кандидата за чијим је радом делимично престала потреба.

На седници од 28.6.2018.год. донете су следеће  одлуке:

1.Донет је Школски програм за период 2018-2022.

 1. донет је Школски развојни план за период од 2018-2023.године

3.Донете су измене и допуне финансијског плана за 2018.годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 САВЕТ  РОДИТЕЉА

 

Савет родитеља конституисан је на седници која је одржана 6.9.2017. године. Председник  Савета је и даље Саша Пантелић. На истој седници дата је сагласност за програм извођења екскурзија и излета у овој школској години, изабран „Дунав“ за осигурање ученика, плаћање чланарине црвеног крста и годишње карте за Завичајни музеј.

Друга седница Савета одржана је 8.12.2017. године  где су чланови Савета упознати са Извештајем о реализацији Годишњег плана рада и Извештајем о раду директора школе. Педагог школе Марина Антонијевић припремила је презентацију на тему: Превенција насиља, мере заштите и реаговање у случају када се насиље деси. Изабрани су представници за Градски савет родитеља.

                7.3. 2018. године на Дневном реду биле су следеће тачке:

1.Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за прво полугодиште

2.Упознавањ са извештајем о раду директора за период септембар-март .

 1. Критеријуми оцењивања у ОШ“17. Октобар“
 2. Извештај о раду Градског савета родитеља
 3. Екскурзије и излети
 4. Утврђивање висине дневнице наставницима који воде ученике на екекурзију
 5. Текућа питања

На седници одржаној 16.5.2018.год.тачке о којима су разматрали родитељи су:

1.Усвајање Пословника о раду Савета родитеља

2.Разматрање предлога стручних већа за избор уџбеника 1.и 5.разреда за наредну шк.годину  и Школског програма  2018/2022.

3.Извештај са одржаних такмичења

 1. Разматрање извештаја са екскурзија

5.Избор три представника Савета родитеља у нови сазив Школског одбора.

 1. Текућа питања

 

 

ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ

 

                На првом састанку Педагошког колегијума , одржаном 6.9.2017.године је формиран  колегијум . Чине га председници свих стручних већа и тимова и стручни сарадници.

Донет је програм рада и план стручног усавршавања. Главна тема била је прослава Дана школе. Тема „Од почетка до почетка“ била је посвећена Пеђи Трајковићу. Том приликом су подељена задужења за Билтен, часопис „Растко“, Свечану академију, вече са Пеђом и изложбу и сценографију. У циљу афирмације школе формирана је комисија за маркетинг школе и донет је програм рада комисије.

Други састанак одржан је  12.12.2017.године . На дневном реду била је превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, као и реаговање у случају када се насиље деси. Стручна већа добила су задужења да припреме прецизне критеријуме оцењивања као информацију за родитеље. На овом састанку идентификовани су ученици који се образују по ИОП-у.

У току другог полугодиштаПедагошки колегијум одржао је такође два састанка па је план реализован у потпуности.Теме којима се бавио на састанцима одржаним 16.4.и 30.8. 2018. године  биле су: Нови Школски развојни план, Самовредновање,  постигнућа ученика на такмичењима, прослава 55 година од формирања школе,  стручно усавршавање запослених.

 

 

 

 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

 

 

Наставничко веће је ове године одржало 12  седница.

 

 1. 13.9.2017. Дневни ред
 2. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2016/2017. годину

2.Упознавање са Извештајем о раду директора

 1. Разматрање Годишњег плана рада за 2017/2018. школску годину
 2. 14.11.2017.Дневни ред
 3. Анализа реализације Плана и програма

2.Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода

 1. 29.11.2017.Дневни ред
 2. Превенција насиља, посебни ризици, мере заштите као и реаговања у случају кад се насиље деси
 3. 2 .2.2018.Дневни ред

1.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта шк.2017/2018.год.

2.Реализација наставних и ваннаставних активности у првом полугодишту

3.Рад библиотеке у првом полугодишту

5.15.3.2018. Дневни ред:

 1. Разматрање извештаја о реализацији ГПР
 2. Упознавање са извештајем о раду директора
 3. Разматрање Школских програма за све разреде
 4. 4.4.2018. Дневни ред:

1.Усвајање успејха и дисциплине на класификационом периоду

2.Упознавање са новим Законима (ЗОСОВ и Закон о ОШ)

 1. Формирање комисије за израду новог Правилника о стр.усавр. у установи
 2. 15.5.2018. Дневни ред:

1.Доношење одлуке о избору уџбеника за 1.и 5. разред

 1. Доношење Пословника о раду Наставничког већа

3.Анализа пробног завршног испита

 1. 6.6.2018. Днвни ред:

1.Усвајање успеха и владања ученика 8. разреда

 1. Додела диплома, похвала и награда

3.Избор ученика генерације

 1. 13.6.2018. Дневни ред:

1.Давање мишљења за избор директора школе

 1. 27.6.2018. Дневни ред:

1.Усвајање успеха и владања на крају наставне године

2.Додела похвала и награда ученицима

3.Избор представника из реда Наставничког већа за нови сазив ШО

 1. 16.8.2018. Дневни ред:

1.Распоред активности у августу месецу

2.Усвајање распореда припремне наставе и полагања поправних и разредних испита

3.Формирање комисија за полагање испита

 1. упознавање са записником о ванредном инспекцијском надзору
 2. 31.8.2018. Дневни ред:
 3. Припреме за почетак школске године
 4. Формирање комисија Наставничког већа

3.Усвајање програма екскурзија и излета

4.Доношење одлуке о испуњености услова за брже напредовање ученика Л.Раденковића

 

 

Одељенска и стручна већа разматрала су све планиране садржаје.

У школи су радиле следеће секције: млади биолози, физичари и хемичари, драмска секција, хор и оркестар, ликовна и фото селкција и спортске секције.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

 

Програмски садржај рада тима

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

1.Увид у израђене школске програме:

2.Израда Анекса школског програма за трећи, пети и шести разред:

Промене у наставном плану и рограму из предмета Од играчке до рачунара, Физичког и здравственог васпизања, Технике и технологије

договор

дискусија

подела задужења

чланови

стручног актива

 

Предметни наставници

децембае

1.Концепт  новог Школског програма за период 2018-2022. година

– Процена квалитета свих обавезних сегмената Школског програма

-Предлози за иновирање  документа на основу извештаја  о прегледу школског програма од стране просветног саветника

-Сугестије за унапређивање документа и уједначавање квалитета његових сегмената

– Подела конкретних задужења

дискусија

 

чланови

Стручног актива

 

јануар

1. Састанак стучног актива са руководиоцима свих стручних већа наставника предметне и разредне наставе

-Информисање о новим наставним плановима и програмима за први и пети разред

Подела образаца/табелазапрограме обавезних и изборних предмета по разредима, програм допунске и додатне наставе и секција  са начинима и поступцима за њихово остваривање

– Договор око динамике израде делова Школског програма за период 2018-2022. година

 

информисање

договор

дискусија

подела задужења

Педагог школе

март

1.Разматрање структуре општег дела школског програма, подела задужења

2.Израда презентације за наставничко веће и презентовање исте

договор

дискусија

подела задужења

чланови

Стручног актива

Педагог школе

април/мај

1.Израда Школског програма за период 2018-2022. година

-Обједињавање садржаја програма добијених од стручних већа наставника (програми обавезних и изборних предмета, активности по разредима , са начинима и поступцима за њихово остваривање;програми допунске и додатне наставе, ваннаставних активности и др.)

 

информисање

договор

сарадња са директором школе

чланови

Стручног актива

јуни

1.Презентовање Школског програма Школском одбору и усвајање истог

 

Директор школе

 

 

 

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

 

месец

Програмски садржај

Начин реализације

Носиоци реализације

СЕПТЕМБАР

 

1.Конституисање стручног актива за ШРП

– Извршено је конституисање актива, уз констатацију да Савет родитеља школе треба да да свог представника као члана актива;

2. Утврђивање задатака и активности из ШРП за 2017/2018. годину

– Анализиран је постојећи Школски развојни план и идентификоване су активности и задаци који треба да се реализују у школској 2017/2018. години;

3.Израда Акционог плана за школску 2017/2018. годину

– На основу утврђених задатака/активности и њихове динамике за израдуАкционог плана ШРП, као саставног дела Годишњег програма рада школе за 2017/2018. годину, договорено је да уради педагог школе.

 

– договор

-дискусија

чланови

Стручног актива

 

НОВЕМБАР

1. Утврђивање праћења реализације и подела задужења

– Договор око успостављања огледних часова, њихове динамике у разредној и предметној настави; информисање педагога школе од старне руководиоца стручних већа наставника једном месечно о одржаним часовима, како би се исти редовно евидентирали и прикупили показатељи о њиховој реализацији (фотографије, припреме и сл.);

 

 

– договор

-дискусија

чланови

Стручног актива

 

НОВЕМБАР

– Договор око обележавања Дана толеранције-сарадња са школом „11. мај“ из Јагодине:

–      договор око термина посете њихових ученика

–      пригодан програм за ученике и наставнике ове школе- учешће ученика другог, трећег и четвртог разреда

–      заједничке активности ученика трећег и четвртог разреда са ученицима из ове школе

 

– договор

-дискусија

 

чланови

Стручног актива

 

ФЕБРУАР

 

  1. Анализа реализације задатака и активности

  2. Припреме за израду ШРП за период 2018-2021. годину:

 – Утврђивање развојних приоритета и развојних циљева:

– Сарадња са директором школе, тимом за самовредновање и стручним активом за развој школског програма

дискусија

извештај

 

чланови

Стручног актива

 

МАРТ/АПРИЛ

 

1.Израда концепције новог ШРП за 2018-2023. Годину

2. Сарадња са стручним већима наставника, Ђачким парламентом и родитељима (предлози за школски развојни план)

3. Израда SWOT анализе на основу предлога

 

дискусија

чланови

Стручног актива

МАЈ

1.       Разматрање предлога ШРП за период 2018-2023. годину

Дискусија

Предлози

Допуне

чланови

Стручног актива

Директор школе

 

ЈУН

1.       Презентација ШРП за период 2018-2023. годину и усвајање од стране Школског одбора

 

Директор школе

ЈУЛИ

Извештај о реализацији Акционог плана ШРП за школску 2017/2018. годину

 

Стручни актив

 

 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ

 

ДИНАМИКА

АКТИВНОСТИ

август

·         конституисање  тима за промоцију (маркетинг) и веб- сајт и фејсбук страницу  школе;

·          израда акционог плана рада

·         подела задужења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар

·         презентација школских активности

·         приредба поводом пријема првака – координирање активности и медијска презентација;

·         изјашњавање родитеља о заступљености видео материјала и фотографија ученика на сајту школе;

·         континуирано ажурирање школског сајта и фејсбук странице

·         Израда мурала „Распевани град“ (састављеног од 4 дела осликаних акрилним бојама) величине
2м x 1,7м постављен у фоајеу школе.
– Осликавање жардињера (композиција која се уклапа уз мурал „Распевани град“) на улазу школе.

·         Припрема и израда сценографије, костима и маски, музике и пратећих музичких материјала за приредбу поводом дечије недеље.

·         Израда позивница и плаката за наведену манифестацију, као и тачан избор песама и мелодија на организованој радионици „Нај-лутка“ у сарадњи са млађим ученицима школе. Лутке су изграђене од рецикланог материјала, намењене деци приликом посете вртићима

·         Сређивање паноа у холу школе под називом „Смех је увек у моди“

·         Посета ученика Музеју наивне и маргиналне уметности, изложби „19.колонија наивне и маргиналне уметности“

·         Учешће на Аниматор фесту у Културном центру Јагодина. Ученице Леа Радовановић 7/4 и Лекић Елена 7/4 учествовале су на 5. европском фестивалу анимираног филма деце и младих (21.09. – 31.09.2017). Ученице су у сарадњи са еминентним професорима анимације из Србије, Бугарске и Италије осмислиле кратак анимирани филм у трајању од 4 минута, који ће бити приказан на следећем фестивалу анимираног филма у Центру за културу Јагодина.

·         Израда и дизајн годишњег билтена рада школе.

·         Посета професора и ученика изложби „Слике за дечију собу“ Иде Ћирић у Културном центру Јагодина.

·         Активирање школског разгласа. Школски разглас ради сваког дана за време великих одмора чиме доприноси стварању пријатне радне атмосфере у школи. Музика која се емитује преко школског разгласа је пажљиво изабрана и строго контролисана, са добрим и позитивним вибрацијама. Кич музика са лошим порукама и утицајима се избацује из школе. То је наша професионална дужност. Углавном се емитује инструментална музика (Јазз, Ацид Јазз, Функ, Доwнтемпо Цхиллоут и слични стилови). Уколико се емитују песме са певањем, текстови песама се строго проверавају и контролишу пре емитовања.

·         Извршена је провера музичких способности ђака петог разреда и активиран је школски хор.

·         Одржавају се интензивне пробе хора за предстојећи дан школе.

·         Поред школског хора, оформљено је и неколико певачких дружина за наступ на приредби поводом дана школе. Паралелно са пробама хора, одржавају се и самосталне пробе певачких дружина.

·         Ученици одељења 7/4 и наставник биологије учествовали у обележавању Светског дана срца

 

 

 

октобар

·         Постављање изложбе „Графике Пеђе Трајковића“ у школској галерији „Велики одмор“.

·         Постављање разгласа и микрофона за потребе озвучавања званичног отварања изложбе „Графике Пеђе Трајковића“ у школској галерији „Велики одмор“

·         Наступ хора првог разреда на отварању изложбе

·         Припрема музике и организовања књижевне вечери „Пеђи у част“

·         Реализована  дизајнирана „Захвалница Пеђи Трајковићу“

·         Сређивање паноа школе поводом Дана школе.

·         Техничка подршка око школског разгласа за Дан здраве хране

·         Реализација приредбе поводом Дана школе.

·         Школски разглас активан за време великих одмора.

·         Обележавање „Дечје недеље“ -медијска презентација реализованих активности

·         Изложба ручно прављених играчака у холу школе

·         Сарадња са вртићем ,, Пионир“

·         Обележавање Дана школе ( три приредбе)

·         Промоција Билтена и часописа Растко

·         Промовисање пријатрељстава са  школом ,, Тоза Марковић „ из Новог Сада

·         Посета герантолошком центру

·         Активности поводом ,, Месеца књиге“

·         Трибина : „ Ко нам све помаже да будемо радосни“

·         Трка за срећније детињство ( освојено прво место у конкуренцији девојчица)

·         Осврт у прошлост ,, На снимању серије ,, Корени“ Д.Ћосића – отворена учионица у Г. Рачнику

·         Предавања ПУ Јагодина на тему:  Безбедност деце

·         Ученици одељења 7/2 и наставник присуствовали акцији Црвеног крста на скверу у промовисању знаковног језика у извођењи ученика школе „11 мај“ са приказом радо слушаних мелодија на знаковном  језику

·         Припрема и сређивање паноа на тему „Светски дан хране“

·         Припрема и одржавање кратке радио емисије о значају правилне исхране и кретања за спречавање гојазности

·         Припрема и одржавање предавања нутриционисте Дома здравља о узроцима и спречавању гојазности за ученике који похађају изборну наставу: Домаћинство и ученике петог разреда

·         Припрема и анкетирање ученика и презентација резултата о начину исхране за ученике петог разреда

·         Израда зидних слика од пресованих биљака и њихово качење у ходнику Школе

·         Професор хемије водио је ученике у лабораторију овдашње пиваре где су ученици видели опрему и посматрали квасне гљиве под микроскопом

·         Организација око приредбе поводом Дана школе( техничка подршка)

·         Техничка подршка у изради часописа Растко

·         Актуелно ажурирање сајта школе  са свим  потребним подацима,

·         Текуће одржавање дигиталног кабинета и свих рачунара у школи,

·         Формирање  фото-секције и организација око набавке потребних материјала и хемикалија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар

·         Афирмација ученика који показују добре резултате у било којој сфери учења и стваралаштава

·         Одржавање еко-кутка

–          Обилазак Сајма науке у Београду

–          Ученици који похађају додатну наставу и секције биологије и хемије 6., 7., и 8. разреда са својим наставницима обишли су изложбене штандове и упознавали се са занимљивим садржајима везаним за ове области

·         За ученике 8. разреда, у сарадњи са организацијом  Црвеног крста, одржана едукација о болестима зависности

·         – Предавања ПУ Јагодина на тему:  Безбедност деце

·         Посета ученика и професора Ликовне културе Завичајном музеју поводом изложбе Драгослава Марковића.
– Посета Фото секције и Ликовне секције Завичајном музеју.

·         Организовање предавања историчара уметности Јасмине Трајков под називом „Стара фотографија“ фото секцији, док су ликовњаци цртали скулптуре Драгослава Марковића и слушали излагање историчара уметности Мирјане Тодоровић „Простор и геометрија тела“

·         Организован одлазак ученика старијих разреда на музичко-едукативни концерт барокне музике под називом „Барокна бајка“ у извођењу ансамбла „Београдски Барок“.

·         Договор о промени и уређењу естетског изгледа ликовног и музичког кабинета у циљу бољег и пријатнијег рада ученика и наставника.

·         Одржавање рада школског разгласа, емитовање школских вести, обавештавање о школским дешавањима и друго.

 

 

Децембар

·         Посета вртићима са адекватним програмом

·         Новогодишња приредба ученика првог разреда  за ученике другог разреда и родитеље

·         Радионице са родитељима ученика другог разреда : Израда новогодишње јелке  и изложба новогодишњих честитики ( историјат)

·         Избор песама за извођење на приредби поводом школске славе Свети Сава у Јануару

 

 

 

 

 

 

 

Јануар

·         Праћење обележавање прославе школске славе,  Св. Саве

·         Припрема сценографије и музике за новогодишњу приредбу ученика у Културном Центру Јагодина

·         Сређивање комплетне школе и уређење зидова и паноа у новогодишњем духу, израда честитки, пахуља, јелки од „оригамија“

·         Припрема изложбе фотографија ученице Катарине Мрдак у школској галерији „Одмор“ поводом школске славе.

·         Одржано школско такмичење ученика млађих разреда у појању духовних песама у сарадњи са вероучитељима.

·         Интензивне пробе поводом школске славе Свети Сава. Одржавају се заједничке пробе хора и оркестра.

·         Поводом школске славе Свети Сава школски хор и оркестар имали су четири (4) наступа:

·         1. Приредба за све вртиће из града;

·         2. Приредба за ђаке млађих разреда школе;

·         3. Приредба за ђаке старијих разреда школе;

·         4. Вечерњи наступ на централној градској Светосавској академији.

·         Све приредбе и сви наступи одржани су у КЦ Јагодина.

·         Одржавање рада школског разгласа, музика за време одмора, емитовање школских вести, обавештавање о школским дешавањима и друго.

Фебруар

·         Праћење и афирмисање резултата ученика на такмичењима

·         Праћење промоција средњих школа у оквиру професионалне оријентације ученика

·         Одржане почетне припреме, договор са ђацима, школским психологом и директором школе, и одређивање датума за одржавање великог хуманитарног музичког концерта ђака школе у организацији ђачког парламента школе.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

ДИНАМИКА

ИЗВРШИОЦИ

–          Праћење обележавање прославе школске славе –  Св Саве

–          Приказ и анализа успеха ученика на првом полугодишту шк.17/18

Јануар

 

 

 

Тим за маркетинг школе у саставу :

1.      Биљана Милановић- директор

2.      Марина Антонијевић- педагог

3.      Милош Јовановић

4.      Рада Петровић Шумар – координатор

5.      Раде Мишковић

6.      Владимир Мићовић

7.      Ивица Хорватић

8.      Славица Пантић

9.      Јелена Поповић

10.  Марија Радовановић

11.  Наташа Крстић

12.  Славиша Маленовић

13.  Иван Милосављевић

 

 

 

Ажурирање податка и објава раде :

Владимир Мићовић

Иван Милосављевић

 

 

 

 

Сви актива млађих разреда

Сви активи старијих разреда и разредне старешине

 

 

 

 

 

–          Праћење и афирмисање резултата ученика на такмичењима

–          Праћење промоција средњих школа у оквиру професионалне оријентације ученика

Фебруар

–          Праћење и афирмисање резултата ученика на такмичењима

Март

–          Праћење и афирмисање резултата ученика на такмичењима

–          Приказ и анализа успеха ученика на другом  класификаионом периоду

–          Еколошке активности

Април

–          Еколошке активности

–           

Мај

 

–          Афирмација генерацијског родитељског састанка за родитеље ученика осмог разреда

–          Еколошке активности

 

Јуни

 

–          Припрема и реализација летњих радионица за будуће ђаке прваке

–          Припрема приредбе за ђаке прваке

Јули и август

 

 

 

 

САЖЕТИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА

РАДА ШКОЛЕ ЗА ШК. 2017/18. ГОДИНУ

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ –   ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 

 

Избор кључне области

 

Постигнуће ученика је основна категорија доброг и успешног школовања,  која се огледа се у резултатима успешно реализованих и за живот припремљених ђака.

 Суштина ове анализе је показатељ који се односи на :

Колико су наши ученици мотивисани за учење и наставу

 какве вредности су им приоритет у животу,

какав имају однос према завршном испиту и такмичењима

 Колико им је важан квалитет знања

 и како се он реализује кроз оцене и успех.

Истраживањем смо обухватили и родитеље и наставнике предметне и разредне наставе

Овом сажетом анализом дошли смо до следећих закључака:

На основу целокупне анализе по разредима, у последњих 5 година уочено је да има осцилација   у успеху ученика, на шта нам указује средња оцена која је сваке године све нижа од 4,48 до 4,39 за ову школску годину.

Пролазност ученика на завршном испиту је на просечном нивоу и у благом паду у последњих пет година.Зато је потребно ставити акценат на припремну наставу што је допринело постизању добрих резултата у овој школској години.

Ученике мотивишу разноврсни облици рада са акцентом на употребу ИТ технологије

Посебно су заинтересовани за слободне активности које сами покрећу и осмишљавају (хуманитарни концерт…рад Ђачког парламента…)

 

  Наставници разредне и предметне наставе сматрају да је врло важно да код ученика  развијају потребу за усвајањем правила рада у групи и пару, подстицање поштовања личности, указивање на понашање у складу са школским правилима

Као врло важно се истиче подстицање ученика на солидарност и бригу за друге, посебно у случајевима испољавања етничких, расних, верских и полних предрасуда

Питању очувања природе и  животне средине придаје велика важност као  и указивање на значај хигијене и чувања здравља

Подстицање ученика  да самостално планирају своје активности у току дана и седмице веома важним али у пракси недовољно присутно

 

 

 

Предлог мера за унапређење кључне области Постигнућа ученика

 

 

 1. Рад на праћењу средње оцене по одељењима и по разредима на часовима редовне, допунске и додатне наставе од стране стручне службе
 2. Рад на остваривању нивоа образовних стандарда на часовима редовне наставе
 3. Пружање додатне подршке ученицима кроз реализацију ваннаставних садржаја
 4. Праћење напретка ученика који похађају допунску и додатну наставу
 5. Организовање припремне наставе у току полугодишта или за време распуста
 6. Рад на јачању мотивације и заинтересованости за такмичења

 

 

Ниво остварености се разликује по појединим областима и крећњ се од нивоа 2 до нивоа 4.

Детаљна анализа са свим тсбелсм и процентима биће приложена као анекс програму рада школе

 

 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У ТОКУ ШК.2017/2018.ГОДИНЕ

На основу извештаја које су доставили руководиоци млађих разреда, актива за ликовну и музичку културу, све ваннаставне и специфичне активности за школску 2017/18. годину могу се разврстати и бројчано приказати на следећи начин:

 

Активности

Број

Активности

Број

1.Угледни часови

23

12.Рад са студентима

4

2. Тематски дани

31

13.Предавања МУП-а

20

3.Радионице

10

14.Учешће н конкурсима

6

4.Спортска такмичења

10

15. Ученичке изложбе

8

5.Школска такмичења

24

16.Аудиције

2

6.Приредбе

9

17.Разни облици  стручног усавршавања наставника

22

7. Посете позоришним  и биоскопским представама

10

18.Анкетирање  родитеља

6

 

ТАКМИЧЕЊА У ШК. 2017/2018.ГОДИНИ

 

НИВО

ТАКМИЧЕЊА

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

СПОРТ

појединачно

СВЕГА

ОПШТИНСКИ

 

 

 

8

25

22

25

 

80

ОКРУЖНИ

 

 

1

3

12

7

12

 

35

РЕПУБЛИЧКИ-учешће

2

4

2

1

2

4

6

10

31

СВЕГА:

2

4

3

12

39

33

43

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

 

РАЗРЕД

Свега

учен.

ПОЗИТИВАН УСПЕХ

Свега

поз.

Средња оцена

Одличан

Вр.добар

Добар

Недовољан

Неоцењени

Бр

Бр

Бр

Бр

Бр

ПРВИ

86

86

ДРУГИ 

110

90

16

4

 

 

110

4,57

ТРЕЋИ 

96

83

8

5

 

 

96

4,65

ЧЕТВРТИ 

92

72

18

2

 

 

92

4,46

ПЕТИ  

114

79

24

13

1

 

113

4,44

ШЕСТИ

82

40

30

12

/

/

82

4,15

СЕДМИ 

133

62

53

12

3

 

130

4,25

ОСМИ

121

65

31

24

 

 

121

4,18

СВЕГА:

834

491

180

72

4

 

830

4,39