ЛЕТОПИС ОШ“17. ОКТОБАР „ ЗА ШК. 2018/2019.ГОДИНУ

  1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ

У школи ради 18 наставника разредне наставе и 39 наставника предметне, стручни сарадници педагог, психолог , билиотекар, педагошки асистент, директор, помоћник директора , секретар, административни радник и 8 радника у помоћно-техничкој служби. Укупно 73 запослених .

  1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШК.ГОДИНЕ

Разред

Свега ученика

Позитиван успех

Негативан

успех

Средња оцена

Одличан

Вр.добар

Добар

ПРВИ

90

 

 

 

 

 

ДРУГИ

79

62

14

3

 

4,58

ТРЕЋИ

108

83

20

4

 

4,14

ЧЕТВРТИ

96

78

14

4

 

4,56

ПЕТИ

91

47

33

11

 

4,27

ШЕСТИ

118

76

36

6

 

4,49

СЕДМИ

83

39

27

18

 

4,10

ОСМИ

131

60

56

15

 

4,30

СВЕГА:

796

445

200

61

 

4,34

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА СВИХ ВИДОВА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ

Редовна настава реализована је по плану у свим разредима.

Разред

Допунска настава

 

Додатна настава

Слободне наставне активности, секције

Први

174

 

189

Други

163

 

184

Трећи

132

 

143

Четврти

170

97

186

Пети

63

66

 

Шести

52

78

267

Седми

30

147

 

Осми

40

112

 

Свега

824

500

969

 

ТАКМИЧЕЊА

ПРЕДМЕТ

ОПШТИНСКО

ОКРУЖНО

РЕПУБЛ.

СРПСКИ ЈЕЗ

15

14

2

ФИЗИКА

13

9

1

БИОЛОГИЈА

5

5

2

СТРАНИ ЈЕЗИК

4

1

 

ХЕМИЈА

4

1

 

ГЕОГРАФИЈА

9

5

 

МАТЕМАТИКА

32

16

 

ИСТОРИЈА

5

5

 

ТЕХНИЧКО

8

8

5

СВЕГА:

95

64

10

СПОРТ

ОПШТИНСКО

ОКРУЖНО

МЕЂУОКР.

РЕПУБЛ.

МАЛИ ФУДБАЛ

екипно

1.МЕСТО

3. МЕСТО

 

 

КОШАРКА

екипно

1.МЕСТО

1.МЕСТО

3.МЕСТО

 

ПЛИВАЊЕ

11 ученика пласман на окружно

4 уч.1.место

1 уч. 2.место

2 уч.3. место

 

Учешће 4 ученика

ГИМНАСТИКА

1.уч.

1 уч.2.место

1 уч.учешће

 

ЏУДО

 

 

2.уч.1.место

2уч.2.место

3уч.3место

3 уч.учешће

 

1уч.5.место

1уч.7.место

СТРЕЉАШТВО

Екипно 1.место

1.уч.1место појединачно

Екипно 1.место

1 уч.1.место појединачно

 

8.место екипно

 

4. ОРГАНИ УСТАНОВЕ

ОРГАНИ

САДРЖАЈ

ШКОЛСКИ ОДБОР

(5)

Усвојени и донети сви програми и извештаји из делокруга Школског одбора.

На другој седници конституисан нов сазив Школског одбора:

Душица Марковић-председник

Дејан Богдановић, Лепа Милошевић- представници локалне самоуправе.

Ивана Милановић,Бојан Јанковић, Владан Стевановић- представници Савета родитеља. Снежана Стевановић,Свилана Петровић, Биљана Илић- представници запослених.

САВЕТ РОДИТЕЉА

(3)

Савет родитеља реализовао све планиране теме.Разматрао је све извештаје из делокруга рада Савета. Организовано је предавање за родитеље „безбедност деце на интернету“

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

(6 )

 

Реализован програм рада.

Осим планираних садржаја акценат је стављен на пројектну наставу и самовредновање у овој школској години.

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

(16)

Наставничко веће је одржало 4 седнице више него што је планирано. На ванредним седницама усклађивани су Школски програми, разматране новине у ЗОСОВ-у, стандарди квалитета рада установе, усвојен нови Правилник о стручном усавршавању у установи, разматран извештај просветне инспекције, електронски дневник и изабрана делегација за путовање у Беч у организацији локалне самоуправе.Реализовани су сви садржаји из делокруга Наставничког већа

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Реализовани сви планирани садржаји.

Пошто је дата могућност за промену издавача књига за други разред , на основу искуства и стандарда квалитета договор је да за други разред изаберемо издавачку кућу “Вулкан знања”.Са одговарајућим образложењем су упознати сви учитељи до четвртог разреда на седници која је одржана 28.5.2019. год на којој је предлог и једногласно усвојен.

 

 

 

ОДЕЉЕНСКA ВЕЋА

5-7. РАЗРЕДА

(6 )

На седницама су реализовани планирани садржаји:

распоред писмених провера,анализа успеха и дисциплине на крају класификационих периода и усаглашавање распореда ваннаставних активности, анализа реализације плана и програма (пројектна настава, огледни часови, часови редовне и изборне наставе, допунска и додатна настава) , успех и дисциплина , резултати допунске и додатне наставе и такмичења, истакнути похваљени и награђени ученици.

 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

8. РАЗРЕДА

(6 )

Реализовани сви планирани садржаји

-Разматрање дисциплине ученика са посебним освртом на 8/1 и упознавање са Правилником о друштвено корисном раду.

-План припреме за завршни испит

-организација матурске вечери, свечаног родитељског састанака и завршног испита

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

  1. РАЗРЕДА

 

(20)

Састанци стручног већа су одржани као што је планирано.

Осим тога упознали смо се са Правилником о обављању друштвено корисног рада, о поступању у случају дискриминације и о оцењивању, о изменама у закону, вођењу педагошке документације, верификацији ученика за ИОП-е

У току првог полугодишта одрађени су планирани пројекти у оквиру Пројектне наставе.Вођен је разговор о међупредметним компетенцијама и предузетништву и констатовано је да се пишу у свим предметима у првом разреду, а нарочито кроз Пројектну наставу.

У свим предметима се развија дигитална компетенција нарочито због примене дигиталних уџбеника.

Школски педагог Марина Антонијевић је присуствовала часовима у свим одељењима првог разреда, након чега је обављен разговор и дате су препоруке за унапређење наставе.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

2. РАЗРЕДА

(12)

Редовни састанци су одржавани са утврђеним дневним редом,по плану Одељенског већа 2.разреда.

На ванредном састанку – упознавање са стандардима рада школе, разматран је извештај општинске инспекције,вођење педагошке документације и верификација предложених ученика за ИОП.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

  1. РАЗРЕДА

(13)

Осим свих планираних састанака одржана су и два

на којима смо разматрали стандарде квалитета рада школе и анализирали школско такмичење из математике.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

4.РАЗРЕДА

(10)

Састанци стручног већа су одржани као што је планирано.

На састанку одржаном 27.9. договорено је извођење позоришне представе „ Шарене јабуке“ за обележавање Дечје недеље. Осим, планираних садржаја разговарано је о могућностима реализације програма професионалне оријентације кроз редовну и изборну наставу као и упознавање са школским развојним планом до 2023.године.

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

(10)

Сви планирани садржаји су реализовани.

Веће је анализирало стандарде квалитета и рада установе и дискутовало о истим.

Састанку је присуствовао педагог школе који је изнео своја запажања са посећених часова и дао смернице и препоруке за даљи рад свих чланова Већа.

Руководилац Већа упознао је остале чланове са начином организације пројектне наставе о чему је говорила педагог школе на Педагошком колегијуму 8.2.2019.

Веће је дискутовало о развијању међупредметних компетенција кроз матерњи језик

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ

(13)

Стручно веће за уметности је одржало 13 састанака у току школске године, 3 састанка више од планираног.

На састанцима су планиране све школске приредбе, манифестације и концерти, планирана сценографија, уређење простора, изложбе у школској галерији „Одмор“, планирана музика, музичке тачке и наступи за сва дешавања у школи током целе школске године.

На састанцима је разматран је и усклађен договор око садржаја педагошке документације о праћењу постигнућа ученика. Дискутовано је о стандардима квалитета рада школе и нарочито је обраћена пажња на област квалитета 4: подршка ученицима.

Разматрани су уџбеници и извршен је избор уџбеника за 6. Разред издавачке куће Бигз. Утврђен је распоред одржавања часова предметних наставника Ликовне и Музичке културе код ђака у четвртом разреду.

Урађена је анализа рада уметничких секција и усвојени су предлози доделе захвалница и награда успешним ђацима

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ

(7)

Један састанак је посвећен анализи извештаја просветне саветнице Александре Стевановић, а који је стигао после њене посете часовима страних језика у децембру. Састанку је присуствовала и Марина Антонијевић, која је скренула пажњу на поједине пропусте који се појављују, и предложила могућа решења.

Одржана је једна седница више него што је планирано,и то 08.02., на којој се разговарало о улози и значају предузетништва у наставним и ваннаставним активностима као и о начинима равијања предузетничког духа код ученика, а наравно у вези са страним језицима. На седници 11.03. наставници су одабрали уџбенике за 2. и 6. разред, поштујући стандарде о квалитету уџбеника.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ

(8)

 

 

Реализовани сви планирани садржаји.

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

(9)

-Реализовани сви планирани садржаји. Поред тога

детаљно су разматрани стандарди квалитета рада школе.Извршена анализа завршног испита из претходне школске године; Међупредметне компетенције са акцентом на предузимљивост и предузетничке компетенције;

Детаљно упознавање извођења пројектне наставе са договором о темама које ће се обрадити у другом полугодишту;

Поред планираног, разматрани су и:

– стандарди квалитета рада школе;

– међупредметне компетенције;

– размена мишљења и искустава у пројектној настави;

– договор око израде школског програма за шести разред.

– ток израде Анекса школског програма за шести разред.

– анализа резултата пробног пријемног испита;

– избор уџбеника за шести разред;

– такмичење о историјату Црвеног крста.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ

 

(8)

Стручно веће наставника географије и историје је одржало 4 седнице и при том анализирало све програмске садржаје планиране годишњим планом рада школе.

Додали смо још анализирање стандарда квалитета рада школе по областима,као и анализирање међупредметне компетенције по предметима од 5 до 8. разреда које смо прецизирали у својим глобалним плановима.

Сви програмски садржаји су реализовани а још смо утврдили и измене у градиву као и међупредметне компетенције по предметима и разредима.Одржали смо ПРОЈЕКТНУ наставу у 5.разреду-КРУГОВИ СУ СВУДА ОКО НАС(корелација географије,биологије,физичког,информатике и математике).Изабрали смо нови уџбеник за 6.разред-ЛОГОС.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТИО, ИНФОРМАТИКУ И ФИЗИКУ

(8)

Актив наставника технике,физике и информатике је одржао 3. седнице више него што је планирано. На ванредним седницама разматрана је могућност реализације међупредметних компетенција у току школске године,упознавање и разматрање стандарда квалтета рада школе,разматрање новог програма наставе и учења за 6.разред као и пројектне наставе.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

(8)

Одржано је осам састанака актива наставника физичког васпитања. Све договорено и планирано је у потпуности и реализовано.

 

 

 

5. СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ

 

САДРЖАЈ

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ

ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

(6)

Упознавање наставничког већа са Школским програмом за период 2018-2022. годину;

Анализа усклађености Годишњег плана рада школе са општим делом школског програма;

Израда Анекса/прилога Школском програму у складу са Препорукама за планирање обзовно-васпитног рада;

Конкретизација садржаја Школског пограма у циљу конкретизације у оперативним/акционим плановима стручних органа и тимова;

Динамика и израда Анекса Школског програма за други, шести и седми разред;

Извештај о активностима везаним за израду анекса;

Разматрање предлога Анекса Школског програма за други, шести и седми разред;

Израда Извештаја о раду актива.

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ

ЗА

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

(5)

 

У школској 2018/2019. години планирана су четири састанка на којима су реализовани садржаји планирани Годишњим планом рада школе- израда Акционог плана за текућу школску годину, усклађеност ШРП са Годишњим планом рада школе и праћење реализације планираних активности.

Због потребе конкретнијег упознавања чланова стручног актива са новим Правилником о стандардима квалитета рада установе и конкретизацији задатака по областима које су планиране Школским развојним планом, одржан је и пети састанак.

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

(8 )

Анкетирање наставника и учитеља (28) о заступљености садржаја ПО на основу прописаних стандарда квалитета рада установе и обрада анкете.

Упознавање колектива са подручјем самовредновања и месечним планом активности. Упознавање Савета родитеља. Припремање чек листа и редефиниција задужења. Писање полугодишњег извештаја.

Израда анкете, анкетирање свих актера у процесу самовредновања и писање анализа и интерпретација резултата.

Израђени су упитници за обе области самовредновања. Извршено је анкетирање ученика, наставног и ненаставног кадра и родитеља. Након прикупљених података извршена је анализа и интерпретација истих.

Израда коначног извештаја о самовредновању, сумирање резултата и одабир области за наредну школску годину

 

 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

(3 )

Као најважнији задаци Тима издвојени су: упознавање наставника са Правилником о стандардима квалитета; израда најпогоднијег модела извештаја за праћење реализације свих школских докумената (ШРП, ШП, ГПР) тј чек листе; договорено је интезивирање обиласка наставе и ваннаставних активности, као и праћење педагошке документације наставника, уз прављење повремених извештаја за Наставничко веће. Такође, као важни задаци тима означени су и праћење напредовања ученика редовним анализама успеха у настави, на такмичењима и иницијалним тестирањима; затим праћење остваривања циљева и стандарда постигнућа на пробним и завршним испитима; као и сталан рад на обучавању ученика за ненасилну комуникацију.

Педагог школе је израдила чек листу за праћење и вредновање рада наставника, на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе,

 

 

 

ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

(4)

-Формирање тима и упознавање чланова тима са међупредметним компетенцијама

-Доношење програма рада

-Подела задужења члановима тима

-Анализа извештаја чланова тима о активностима које развијају међупредметне компетенције

-Презентација на Наставничком већу о међупредметним компетенцијама и о компетенцији предузимљивост и оријентација ка предузетништву

-израда извештаја о раду тима

 

 

 

 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

(6)

Разматрана су постојећа школска правила и извршено је њихово усклађивање са новим правилницима и законским изменама(Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања; Правилник о обављању друштвено корисног рада; Права и обавезе ученика и родитеља)

Вршена је редовна анализа евиденционих листа. Евидентирана су два случаја насиља у млађим и деветнаест у старијим разредима. Договорено је да разредне старешине појачају васпитни рад са ученицима;

Евидентирано је укупно 25 случаја насиља у првом полугодишту.

Чланови тима присуствовали су стручном предавању на тему: „Превентивне и интервентне активности тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања“, које је одржано у ОШ „Рада Миљковић“

Извршена је анализа примене програма рада тима.

У другом полугодишту евидентирано је 15 случаја насиља.

Током школске године успешно је реализован пројекат „ Основи безбедности деце“ у првом, четвртом и шестом разреду.

 

 

 

 

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

(6)

Акетирање наставника о начину реализације професионалне оријентације.

Реализовано је 8 радионица из ПО на часовима ЧОСа у VIII разреду

Посета 7.ом Регионалном сајму образовања ,,НОУ фест 2019,,

Реални сусрети -посета Пошти ученика 8- ог разреда

Тестирање (ученика професионална оријентација)

У млађим разредима родитељи су представили занимљива занимања ученицима

Чланови секције ,,млади физичари,,посетили су и учествовали на манифестацији ,,Фестивал физике,, у просторијама основне школе ,,МиланМијалковић

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Стручни тим за инклузивно образовање одржао је пет редовних састанка током првог и другог полугодишта. Идентификовани су ученици који имају сметње у развоју. Идентификацију су извршили учитељи, одељенске старешине, наставници, педагошки асистент у сарадњи са стручном службом. Њихове потребе су дефинисане и приступило се адаптацији програма рада. На састанцима тим је евидентирао напредак ученика, модификовао и предлагао даље активности. Сви ученици су напредовали у складу са својим могућностима. Рад са родитељима ученика који су похађали наставу по ИОП-у је био континуиран. Саветодавни рад са родитељима је обављан у редовним терминима уз учешће школског психолога, педагошког асистента, одељењских старешина и предметних наставника.

Индивидуални рад са ученицима одвијао се кроз : планирана ретестирања, разговоре са психологом и постављање задатака у складу са предвиђеним планом рада у циљу корекције активности како би ученици напредовали у складу са својим могућностима.

 

ИОП2

ИОП1

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ РАД

И ПРАЋЕЊЕ

УКУПНО

Број ученика

4

15

15

34

КОНСУЛТАЦИЈЕ

СА РОДИТЕЉИМА

24

38

54

116

СА НАСТАВНИЦИМА

34

42

60

136

БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНКА ТИМА

ДАТУМ

29.11.2018. ; 6.2.2019. ; 7.3.2019. ; 27.6.2019. ; 20.8.2019.

5

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

4

4

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Одржано је укупно 7 састанака

Конституисан је Ђачки парламент и донет је програм рада за текућу школску годину;

Одржана је презентација Ђачког парламента Техничке школе из Ћуприје у оквиру пројекта „Ми варимо спортске ствари“, а чији је циљ превенција наркоманије. Презентацији су присуствовали представници Ђачког парламента свих основних школа у Јагодини;

Подељена су задужења за организацију хуманитарног концерта. На састанку су такође дати и предлози за друштвено користан рад;

Ученици млађих разреда присуствовали су хуманитарном концерту у организацији Ђачког парламента, а поводом прикупљања новчане помоћи за Јелену Милојевић. Од продаје улазница, као и сакупљањем добровољног прилога у одељењима старијих разреда, прикупљено је укупно 88.980,00 динара. Одржан је састанак поводом организације хуманитарног концерта у марту;

Одржан хуманитарни концерт за ученике старијих разреда у организацији Ђачког парламента. И овом приликом прикупљена су значајна новчана средства.

Током школске године чланови парламента су активно учествовали у свим школским манифестацијама и бавили се свакодневним питањима и проблемима у школи.

Уз поштовање програма рада, било је и других активности ученичког парламента које су инициране актуелним дешавањима у школи и локалној заједници

 

6. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

А) ПЕДАГОГ

ПОДРУЧЈЕ РАДА

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

– Све активности из Годишњег програма рада педагога школе везане за ово подручје рада реализоване су према планираној динамици и задужењима у оквиру 40-часовне недеље.

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

Праћење реализације образовно-васпитног рада

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника и

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима.

 

 

 

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Помоћ наставницима при имплементацији општих и посебних стандарда и исхода у току оперативног планирања и преглед глобалних и оперативних планова рада наставника

Посете часовима редовне наставе, анализа истих и предлози у циљу унапређивања наставе и педагошке евиденције наставника (посећено 15 часова редовне наставе).

Рад са наставницима –приправницима

Праћење примене савремених метода рада, активних облика учења и информационе технологије у настави.

 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

Идентификовање и индивидуални рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању.

 

Реализација раадионице у одељењима петог разреда

 

 

 

 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА

Припрема писаног материјала/анкета за родитељске састанке у вези са организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада, критеријумима оцењивања и упознавања родитеља са важећим законима и правилницима.

Сарадња са саветом родитеља школе по одређеним темама/садржајима.

Индивидуална сарадња са родитељима новодошлих ученика, ученика са тешкоћама у учењу и проблемима у понашању.

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ УЧЕНИКА

 

Сарадња са директором и психологом у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Учешће у раду наставничког већа, одељенских већа педагошког колегијума, стручним већима наставника.

Учешће у раду тимова, разредних већа и комисија: Стручни актив за развојно планирање; Тим за професионалну оријентацију, Комисија за израду Годишњег плана рада школе,Стручни актив за развој школског програма, Комисија за упис ученика у средњу школу, Тим за заштиту ученика од насиља, Тим за међупредметне компетенције.

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сарадња са Педагошким факултетом у Јагодини, Градском библиотеком, школом „11. мај“ у Јагодини

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Вођење документације у складу са важећим Правилником о раду педагога.

Педагог се стручно усавршавао : праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима Педагошко друштво Србије и на Републичкој секцији педагога Србије .

 

 

Б) ПСИХОЛОГ

ПОДРУЧЈЕ РАДА

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

1.Учешће и изради годишњег плана рада школе

2. Учешће у изради плана тимова за : самовредновања, ИОП,промоцију школе

3. Планирање реализације активности предвиђених планом школе

4 Израда Годишњег и оперативних месечних програма рада психолога

5. Учешће у избору и конципирању ваннаставних и ваншколских активности

6.Планирање сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја

7. Учешће у припреми индивидуалних образовних планова за ученике са посебним потребама

8.Учешће у изради плана рада Ђачког парламента

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

 

Континуирано праћење и вредновање свега планирног

 

 

 

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

 

1.Саветодацни рад са одељ, старешинама у циљу унепређења процеса праћења дечјег напредовања

2. Посете часовима редовне натаве првог и осмог разреда

3. Сарадња са одељенским старешинама у реализацији рада одељ.заједнице; рад на специфичним проблемима прихватања различитости и освешћивању облика насиља

4.Формирање одељења првог и петог разреда

5.Сарадња и индивидуални саветодавни рад са разредним старешинама у раду са ученицима који имају различите врсте проблема

6.Пружање помоћи наставницима у раду са одељењем и указивање на интерперсоналне поремећаје у одељ.заједницама ученика

7.Пружање помоћи наставницима у раду са родитељима кроз тимски рад

8.Подршка наставницима у раду са даровитим ученицима

 

 

 

 

 

 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

1.Рад са новодошлим ученицима и родитељима

2.Праћење процеса адаптације деце на школску средину, и предметну наставу и рад са теже адаптибилним ученицима иреаговање на евентуални пад у нивоу знања и проблеме у адаптацији

Обавља се родовни саветодавно инструктивни рад са децом која имају тешкоће у учењу,емоционалном , соц.развоју

4.Пружање подршке ученицима за специфичне самосталне акције кроз рад Ђачког парламента

5.Пружање подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану

6.Пружање психолошке помоћи ученику, одељењу, групи у акцидентним кризама

7.Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима који имају проблема у понашању ( неоправдано изостајање са наставе, крше правила кућног реда школе..).

8.Рад са ученицима како би стекли и усавршили вештине успешног учења, ненасилне комуникације, конструктивног решавања конфликата …

 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА

1.Континуирано се обављају разговори са родитељима ученика који имају из проблема различитих домена у заказаним терминима

2. Одржани су генерацијски родитељски састанци са родитељима ученика првог, и петог разреда са темама

3.Обављене су редовне консултације са родитељима чија се деца школују по индивидуалном образовном плану

4.Обављени су интервјуи са родитељима приликом уписа деце у школу и давање смерница за даљи рад ( новодошли ученици)

 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ УЧЕНИКА

1.Присуство и вођење тимова за промоцију школе, инклузију, самовредновање, превенцију насиља, рад са Ђачким парламентом

2.Анализа и писање извешатаја о раду тимова

3. свакодневна и континуирана сарадња са директором и педагогом и помоћником директора по питањима рада школе и проблама ученика

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

1.Присуство и учешће у раду Наставничког већа и Педагошког колегијума на седницама које су одржане током полугодишта

2. Учешће у раду тимова, већа и комисија предвиђена ГПРШ

3. Рад са руководиоцима млађих разреда , анализа извешаја веспитно образовног рада и ваннаставних активности.

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Редовна сарадња са установамаи организацијама.Интензивирана је консултативна сарадња са психолозима који раде у другим институцијама,установама,(Центар за социјални рад,медицински центар…)

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1. Евиденције о сопствено м раду: дневник, месечни и годишњи план рада

2.Ажурирана је евиденција о : анализама и психолошким тестирањима

3. Континуирана израда досијеа ученика, прикупљање и на одговарајућих података, и медицинске документације

4.Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, информација од значаја за образовање и васпитање, учешће у раду струковиних удружења и општинског актива стручних сарадника, присуство семинару у Нишу : Умеће комуникације са ученицима.

 

В) БИБЛИОТЕКАР

План рада реализован. Библиотека располаже фондом од око 6 500 књига. Садржи дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, сликовница, приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете, као и књижевну и научно – популарну литературу.

Корисници библиотеке су ученици, наставници, стручни сарадници и остали запослени у школи.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у овом полугодишту набавило је око 200 књига ( лектира, енциклопедија, часописа и друго).

 

7. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

ПРОГРАМ

ДАТУМ

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНА АКТИВНОСТ

 

 

1.9. 2018.

 

 

Током првог полугодишта

 

3.10.2018.

 

 

5.10.2018.

 

 

8-10.10.2018.

 

16.10.2018.

 

 

17.10. 2018.

 

 

 

17.10.2018.

 

 

 

17.10.2018.

 

 

19.10.2018.

 

 

 

 

 

 

25.10.2018.

 

 

 

16.11.2018.

 

 

 

6.12.2018.

 

15.1.2019.

 

 

 

27.1.2019.

 

27.1.2019.

 

28.2. 2019.

 

5.3. 2019.

 

29.3.2019.

 

 

 

Током фебруара, марта и априла

 

24.4.2019.

 

21.5.2019.

 

28.5.2019.

 

3.6.2019.

 

Током априла и маја

 

13.6.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добродошлица за прваке – приредба у Центру за културу ( Одељењско веће 2. разреда )

 

Пројекат „Безбедно детињство“ ( МУП и одељењска већа 1,4. и

6.разреда) – предавања једном месечно у оквиру одељењских заједница

 

Акција „Друг другу“ у оквиру обележавања Дечје недеље (сва одељења млађих и старијих разреда)

 

Приредба поводом Дечје недеље „Шарена јабука“ (Одељењско веће 4.разреда)

 

Спортска недеља (Стручно веће наст. физичког васпитања)

 

Обележавање Светског дана хране – предавање др Биљане Ранчић и изложба здраве хране (Стручно веће наст. биологије и хемије)

 

Промоција школског Билтена, часописа „Растко“ и Водича за родитеље (Стручно веће наст.српског језика, ликовне и музичке културе, веронауке, одељењска већа млађих разреда)

Предавање о историјату школе поводом јубилеја (проф.Нинослав Станојловић)- НИЈЕ У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА ШКОЛЕ, АЛИ СМО ТО ИСПЛАНИРАЛИ НА САСТАНКУ 31.8.

Отварање изложбе модне креаторке Славице Петровић у малој галерији „Одмор“ ( наст.ликовне културе)

 

Свечана академија поводом Дана школе „Брзи лет кроз 55“

 

Посета Геронтолошком центру у оквиру недеље солидарности са старим лицима (Одељењско веће 4.разреда)

 

Обележавање Дана толеранције: приредба и дружење са ученицима из школе „11. мај“, ликовне радионице (Одељењска већа млађих разреда, Ђачки парламент)

 

У сусрет Новој години: Новогодишњи вашар (Одељењско веће 3.разреда)

Хуманитарни концерт (Одељењско веће 3.разреда у сарадњи са музичком школом, балетским и плесним студијом „Дрим“) НИЈЕ ПЛАНИРАН У ГОД.ПРОГР.РАДА ШКОЛЕ

Приредба поводом Дана Светог Саве

 

Отварање изложбе радова проф.Невене Костић и ученице Мине Младеновић

Обележен Дан матерњег језика (библиотекар, стручно веће наст. српског језика и задужени учитељи)

Трећа франкофонија (Стручно веће наст.страних језика)

 

Хуманитарни концерт „Заволи“ – НИЈЕ ПЛАНИРАН У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА ШКОЛЕ, ИНИЦИЈАТОРИ СУ ДЕЦА,ТЈ.ЧЛАНОВИ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Школска, општинска и окружна такмичења

 

 

 

Ускршњи вашар (Одељењско веће 3. разреда)

 

Фестивал науке – сарадња са ОШ „Милан Мијалковић“

 

Промоција часописа „Растко“ ( вероучитељи, наст.српског језика)

Матурско вече ученика 8. разреда (одељењске старешине)

 

Презентације средњих школа

 

„Глумац – школарац“ (одељењско веће 4.разреда)

Свечани родитељски састанак за 8.разред

Прослава ученика 4.разреда поводом завршетка школске године

 

ПЛАНИРАНО, А НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО:

-Активности поводом Месеца књиге( октобар) – имали смо литерарно такмичење у Градској библиотеци, а на нивоу школе ништа

-Музичко вече (децембар) – али имали смо два хуманитарна концерта

-Ревија прочитаних књига (март)

-Сајам друштвених наука (април)

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

03.09.2018.

 

 

Јануар 2019.

Мај 2019.

Током школске године

28.09.2018.

 

16.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2018.

03.12.2018.

 

31.05.2019.

 

Током школске године

 

Јун 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске године

01.12.2018.

 

 

20.02.2019.

 

22.04.2019.

 

 

 

13.06.2019.

 

 

 

 

Разматрање хигијенских прилика у школи;

Усвајање програма здравствене заштите;

 

Систематски прегледи за ученике петог разреда;

Систематски прегледи за ученике седмог разреда;

Стоматолошки прегледи ученика за све разреде;

 

Болести зависности др. Петар Боровић;

 

Исхрана и здравље – обележавање Светског дана хране;

Израда већег броја паноа на тему исхране;

Значај ужине и њен правилан избор ( вршњачка едукација ) – излагање преко разгласа;

Предавање лекара ДЗ „Грешке у исхрани и последице“ ;

Употреба воћа у исхрани – изложба и дегустација;

Прављење паштете од дивљачи – изложба и дегустација;

 

Обележавање Дана срца – предавање у ОО Црвеног крста;

Обележавање Светског дана борбе против сиде– предавање у ОО Црвеног крста;

 

Дан борбе против пушења

 

Социјални притисак вршњака и проблеми понашања ( разредне старешине, педагог и психолог )

 

Социјални притисак вршњака и проблеми одрастања ( за ученике седмог разреда на часовима биологије ).

 

Акција сакупљања секундарних сировина „Чеп за хендикеп“;

 

Сређивање и одржавање еко-кутка;

 

Израда паноа на тему заштите животне средине;

 

Обилазак Сајма науке везано за теме у области унапређивања и заштите животне средине.

 

  • Важни еколошки датуми ( пано );

 

  • Дан планете Земље ( учешће у манифестацији на нивоу града );

 

  • Климатске промене током еволуције ( пано );

 

  • Анкетирање ученика четвртог разреда о уређењу школског простора ( мишљење и предлози ).

 

 

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ( МАРКЕТИНГ) ШКОЛЕ

Реализоване су радионице за родитеље и предшколце на нивоу града.Новина је да је рад са родитељима био одвојен од рада са децом.Радионице су припремили и реализовали актив првог разреда, шк.психолог и наставница ликовне културе

 

3 радионице у последњој недељи августа

2 у првој недељи маја

Припремне активности за различите манифестације на нивоу школе

43

Обележавање значајних датума

12

Реализоване изложбе у галерији Одмор

7

Креативне радионице на нивоу школе за ученике и родитеље

20

Учешће у кративним радионицама ван школе

4

Мини публикација : Водич за родитеље , Билтен

3

Тематски родитељски састанци

7

Учешће у хуманитарним концертима на нивоу града

4

Посете (позоришне и биоскопске представе, изложбе…) ван школе

30

Сарадња са институцијама

15

 

    Директор,

    11.9 .2019.год. Биљана Милановић