Завршни испит у августовском року, а у складу са Календаром активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину реализује се 18,19,20.08.2021. године.

У циљу боље организације и реализације прослеђујемо Вам Упутство у наставку:

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ – ШИФРОВАЊЕ И ДЕШИФРОВАЊЕ ТЕСТОВА

           Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже завршни испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

Ученици након уласка у учионицу (сва три дана) и распоређивања на места седења одређена њиховим редним бројем са Јединственог списка ученика још једном добијају најважније информације од стране дежурних наставника о процедури полагања завршног испита.

            На месту седења за сваког ученика школа је обезбедила једну велику и једну малу коверту.

Дежурни наставници врше поделу тестова ученицима. Ученицима се даје комплет тест који се састоји од омотнице теста и дела теста са задацима. Ученици уносе идентификационе податке на омотници теста (примерак за ученике, примерак за школу), с тим да се у том тренутку омотница теста не одваја од дела теста са задацима.

Када ученици заврше израду теста, потребно је да подизањем руке дају знак дежурном наставнику да су завршили са радом и да желе  да предају тест.
            Дежурни наставник проверава унете податке од стране ученика на омотници теста (оба примерка) и одваја омотницу теста од дела теста са задацима. Примерак за ученика даје ученику, као доказ да је приступио полагању завршног испита, док примерак за школу ставља у малу коверту коју затвара и одлаже у велику коверту.

Тест одлаже у велику коверту, с тим да пре одлагања  приликом предаје теста од стране ученика, оба наставника потписују сваку страну теста  на месту које је означено са Потпис дежурног наставника. Након одлагања мале коверте и теста, велики коверат затвара.    Након завршетка рада свих ученика и прикупљања тестова ученика у просторији где су дежурали,  дежурни наставници у пратњи супервизора предају записнички тестове председнику школске комисије. 

Председник школске комисије тестове предаје комисији за шифровање коју чине два наставника или стручна сарадника из школе у којој се спроводи завршни испит.

Комисија за шифровање записнички преузима велике коверте од председника школске комисије. Шифровање се врши тако што се истим редним бројем обележава велика коверта и мала коверта са идентификационом картицом ученика (без отварања мале коверте).

Комисија узима велику коверту, уписује редни број. Затим отвара велику коверту(једну по једну), вади малу коверту и уписује исти редни број који је написала на великој коверти и на малој коверти. Након што је комисија из велике коверте извадила малу коверту, велика коверта се затвара, лепљењем до почетка прегледања. Шифровање започиње редним бројем 1. Шифровање теста из математике започиње првим следећим бројем у односу на број којим је завршено шифровање теста из српског, односно матерњег језика (нпр. српски, односно матерњи језик 1 – 50, а математика 51 – 101, комбиновани 102 -152).  После завршеног шифровања, комисија за шифровање записнички враћа тестове и мале коверте председнику школске комисије.

Председник школске комисије одлаже мале коверте са идентификационим картицама на сигурно место на којем се чувају док се не заврши прегледање сва теста и приступи дешифровању. Целокупан процес надгледа супервизор.

Комисију за дешифровање чини супервизор и школска комисија. После дешифровања, лице задужено за информатичке послове уноси податкео
укупном броју бодова и броју бодова по задатку у школску базу у складу са Упутством.

Школска комисија објављује извод из централне базе података са привременим резултатима завршног испита на дан одређен календаром испитних активности.

 

Школе у којима се остварује програм основног образовања одраслих (ФООО) завршни испит у августовском року организују 19.08.2021. године, полагањем једног теста.

Све активности у процесу реализације завршног испита исте су као и код реализације завршног испита за ученике.

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Немањина 22-26