ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ су прописани захтеви који описују различите тежине и обим знања: ОСНОВНИ НИВО, СРЕДЊИ НИВО И НАПРЕДНИ НИВО

Бројчаном оценом изражава се:

1) степен остварености прописаних стандарда;

2) ангажовање ученика у настави.

Критеријуми бројчаног оцењивања

1) ученик који у потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу и већину захтева са напредног нивоа стандарда уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5);

2) ученик који у потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном исредњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа стандарда уз мању помоћ наставника уз висок степенангажовања, добија оцену врло добар (4);

3) ученик који употпуности, самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи деона средњем нивоу стандарда узангажовање ученика, добија оцену добар (3);

4) ученик који испуњавања уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делуосновног нивоа стандарда постигнућа и ангажовање ученика,добија оцену довољан (2);

5)ученик који ни уз помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу стандарда, добија оцену недовољан (1).

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

На часовима српског језика оцењују се:

– Познавање и практична примена граматичких и правописних правила

– Разумевање, препричавање и самостална анализа књижевних дела, као и усвојеност књижевнотеоријских појмова

– Способност правилног усменог и писменог изражавања

– Активност на часу и однос према раду ( заинтересованост; учешће у разговору, анализама и дискусијама; доношење прибора за рад; домаћи задаци)

Начини оцењивања:

– Усмено испитивање

– Писмени задаци ( два у полугодишту, укупно четири)

– Тестови ( два у полугодишту, укупно четири)

– Петнаестоминутне провере ( по три у полугодишту, а уписује се једна просечна оцена)

– Самостални рад ученика ( презентације, истраживачки задаци и сл.)

Све писмене провере, осим петнаестоминутних, благовремено се најављују.

Током једног полугодишта ученик треба да има најмање четири оцене.

Закључна оцена се изводи на основу свих уписаних оцена од почетка школске године.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Оцењују се: усмени одговори (читање, превод и решавање граматичких задатака),активност на часу(редовнодоношењедомаћих задатака, израда пројеката и презентација, учествовање у дијалогу за време часа) –најмање 4 оцене у току године; тест-2 оцене ;писмени задаци-2 оцене. У петом разреду 4 теста пошто нема писмених задатака.

ИСТОРИЈА

У петом разреду сваки ученик мора да има најмање 2 оцене, по полугодишту, док у осталим разредима, од шестог до осмог, најмање 4 оцене. У закључну оцену,како ону на полугодишту, тако и ону на крају школске године, улази и активност ученика на часу, , израда реферата, семинарских радова, пригодних паноа, компјутерских презентација и сл. Предвиђене су и писмене провере знања, у виду тестова и то најмање једна по полугодишту. На крају сваке школске године врши се евалуација постигнутог успеха за сваког ђака и даје се адекватна закључна оцена.

ГЕОГРАФИЈА

Ученик мора да има најмање 2 (у петом разреду) и 4 оцене (од шестог до осмог разреда). У току полугодишта ученике оцењујемо писмено и усмено, оцењујемо неме карте, активност на часу и њихов однос према раду ( да ли пишу у својим свескама, да ли носе атласе…). Сваку оцену (област) ученици могу да поправе и рачунамо средњу вредност оцена, а за крај године сабирамо све оцене из рубрике географија (прво и друго полугодиште). Такође су предвиђени петнаестоминутни тестови (из три петнаестоминутна теста једна оцена се уписује у дневник).

БИОЛОГИЈА

Током године ученици се оцењују на следећи начин:тест- 2 оцене у току године (или 2-3 петнаестоминутне писмене провере знања на основу којих се добија 1 оцена у дневник); усменоиспитивање–на основу два усмена одговора 1 оцена у дневник; однос према раду (активности на часу, рад у пару, рад у групи, израда цртежа, паноа, презентација, есеја, активности везанe за израду очигледних средстава- 1 оцена.

МАТЕМАТИКА

У једном полугодишту ученик има 4 оцене на писменим проверама (две контролне вежбе и два писмена задатка). Једна оцена је формативна – активност на часу, однос према раду, домаћи задаци, сарадња ако се ради у групи или пару. Једна оцена за усмено одговарање (дефиниције, тврђења..). Једна оцена за 2-3 петанаестоминутна теста. Закључна оцена се изводи из датих оцена као аритметичка средина.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВ.

Ативност и однос ученика према физичком васпитању које обухвата:-вежбање у адкеватној спортској опреми-2 оцене

– редовно присуствовање на часовима ф.в.-2 оцене

– приказ једног од усвојених комплекса вежби обликовања достигнут ниво постигнућа моторичих знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике) 2 оцене

Приликом оцењивања узима се у обзир способност ученика, степен спретности и умешности.

ХЕМИЈА

Током године ученици се оцењују на следећи начин:тест- 4 оцене у току године, усменим одговорима -4 оцене, однос према раду (активности на часу, рад у пару, рад у групи, израда цртежа, паноа, презентација, есеја)- 1 оцена

ФИЗИКА

1.Број оцена у току полугодишта – минимум 5

2.Број писмених провера знања -2

3.Број оцена са усмених одговора -2

4.Оцена са реферата, есеја, пројеката,лабораторијских вежби,извиђења демонстрационих огледа, – у зависно од активности ученика-1

5.Домаћи задаци и преглед свеске- 1

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.Број оцена по полугодишту минимум 4 – то су оцене урађених радова на дату тему

2.Оцена за израду паноа, декорисање и припремање новогодишњих честитки, украшавање и припремање паноа у холу школе, помоћ у изради сценографија

3.Уколико ученик нема развијен таленат узима се у обзир и активност на часу, редовно доношење прибора и однос према предмету

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ученик мора да има најмање 4(у петом разреду) и 2 оцене (од шестог до осмог разреда).Следеће категорије се оцењују посебно, а све заједно чине закључну оцену.

1.Преглед свеске – провера и оцењивање музичке писмености

2.Усмена провера знања – познавање музичких епоха, музичких стилова, музичких инструмената, композитора, композиција

3.Заједничко певање и музицирање на часу, заједничко слушање музике и учествовање у сличним активностима на часу које захтевају учешће целог одељења и добру сарадњу међу ученицима

4.Ангажовање у ваннаставним активностима, секцијама, певање у школском хору, учествовање на школским приредбама (музичке тачке, певање, свирање). Оцена служи као средство за мотивацију ученика и има функцију награде за залагање, интересовање и добар однос и поштовање према предмету и наставном процесу. Ученик треба да буде мотивисан да учествује у заједничком раду и музицирању и да доприноси успеху свог одељења, а тако и успеху целе школе као и свом личном успеху.

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ученику се оцењују следеће категорије посебно,а све заједно чине закључну оцену(од 5. – 8. р.):

•Свеска ученика(2-3 оцене у току школске године)

•Графички радови(2-3 оцене у току школске године)

•Усмено излагање и разумевање градива(активност на часу)-

(2 оцене у току школске године)

•Практични део: израда модела и макета(4-7 оцена у току школске године)

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима.